SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do językoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa
Kod przedmiotu WstJęzyk01ĆFilol_gen4SND5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi kierunkami współczesnej lingwistyki, zasadami opisu języka naturalnego i działami językoznawstwa.

Wymagania wstępne

Bark. 

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie języka naturalnego. Język jako system znaków konwencjonalnych
 2. Cechy istotne języka naturalnego
 3. System językowy. Pojęcie tekstu, wypowiedzi, dyskursu
 4. Funkcje języka i wypowiedzi
 5. Struktura aktu komunikacji. Typy aktów mowy
 6. Budowa systemu językowego
 7. Podsystem morfologiczny
 8. Podsystem składniowy
 9. Słownictwo jako system. Klasy funkcjonalne systemu
 10. Słownictwo jako system.
 11. Językoznawstwo wśród innych nauk
 12. Charakterystyka dyscyplin językoznawczych
 13. Główne problemy językoznawstwa historycznego
 14. Elementy językoznawstwa typologicznego
 15. Charakterystyka językoznawstwa kulturowego

Metody kształcenia

Elementy wykładu, ćwiczenia, dyskusja. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocenianie na podstawie aktywności na zajęciach, sprawdzianu pisemnego, który obejmuje zagadnienia omówione na zajęciach oraz tematy opracowane samodzielnie przez studentów w oparciu o wskazaną literaturę przedmiotu.

Literatura podstawowa

J. Bańczerowski, J. Pogonowski,, T. Zgółka, Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982

M. Bugajski, Podstawowe zagadnienia lingwistyki, Wrocław 1989

M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993

M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2006

A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007

J. Lyons, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1975

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 30-06-2020 18:39)