SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wireless networks - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wireless networks
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-WNetw-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Eljasz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To provide abilities and competence in configuration of the access points and wireless client stations, design WLAN and WPAN wireless networks, implementation of security methods in WLAN.

Wymagania wstępne

Programming basis. Computer networks I and II.

Zakres tematyczny

Introduction to wireless networks: Wireless transmission media. Wireless networks classification. Systems of digital wireless transmission. Setting of radio communication systems parameters.

Wireless networks WLAN: WLAN networks topology. WLAN networks IEEE 802.11a/b/g/n. Media access control in WLAN networks.

WLAN physical layer: Structure and parameters of physical layer. Physical layer technologies.

WLAN data link layer: Frame format. MAC layer functions. Connections of wireless stations. Active and passive scanning. Authorization. Association. Hidden nodes problem – RTS/CTS.

Access Points: Types of access points. Functioning modes of access points. Access point configuration.

Wireless networks WPAN: Bluetooth and ZigBee. Functioning and application areas.

Internet access wireless networks: WiMax networks.

Security in wireless network: Protection of wireless stations. Access point security. SSID. Filtering. WEP protocol and authorization. Authorization schema - IEEE 802.1x.

Mobility in wireless networks: Characteristic of roaming.Roaming on layer 2. Roaming on layer 3 – mobile IP.

Wireless network design: Basic rules of WLAN networks design. Design of capacity and distant networks. WLAN networks analysis. Upgrading of WLAN networks performance. Intelligent wireless networks.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture, discussion, consultation, case method.

Laboratory: laboratory exercises, discussion, group work.

Project: design method, discussion, consultation, group work.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Project – the passing condition is to obtain positive marks from design task to be planned during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 40% + project 30% + laboratoryr 30%

Literatura podstawowa

  1. Gast S.M.: "802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide".
  2. Lewis W.: "LAN Switching and Wireless: CCNA Exploration".
  3. Roshan P., Leary J.: „802.11 Wireless LAN Fundamentals"
  4. Poter B., Fleck B.: "802.11 Security".

Literatura uzupełniająca

  1. Gast S.M.: 802.11 Sieci bezprzewodowe.
  2. Lewis W.: Akademia sieci Cisco CCNA Exploration semestr 3 Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe
  3. Poter B., Fleck B.: 802.11 Bezpieczeństwo.
  4. Engst A, Fleishman G.: Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik.
  5. Roshan P., Leary J.: Bezprzewodowe sieci LAN

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Dariusz Eljasz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 20:01)