SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Event programming of scaled internet systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Event programming of scaled internet systems
Kod przedmiotu 11.3--INFP-PZSSI-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jacek Tkacz
 • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Acquainting with methods of creating and developing internet applications on a single page using JavaScript frameworks and their practical use.

Getting to know the methods of using asynchronous data streams. The use of design patterns (e.g. MVC, observer) in the design of reactive internet applications.

Wymagania wstępne

 • Java and Web technologies
 • Concurrent and distributed programming
 • Industrial IT project management

Zakres tematyczny

Creating and developing internet applications in JavaScript // TypeScript on a single page using the MVC pattern. Bidirectional data binding in AnguylarJS Static and dynamic JSON data sources. Node.js as a runtime environment designed to create highly scalable web applications. Creating event-driven applications using an asynchronous I / O system. Asynchronous reactive programming (RxJS and RxJava).

Metody kształcenia

Lecture: conventional and multimedia lecture.

Laboratory: laboratory exercises

Project: Performing project tasks, teamwork

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - The condition of getting credit is obtaining a positive grade from the written test.

Laboratory - the condition for passing is obtaining positive grades from all laboratory exercises, planned to be implemented under the laboratory program (80%) and activity in the classroom (20%).

Project - a pass condition is to obtain a positive grade from the project task and partial grades.

Components of the final grade = lecture: 40% + laboratory: 30% + project: 30%

Literatura podstawowa

 1. Freeman A.: AngularJS. Profesjonalne techniki, Helion, 2015
 2. Fain Y., Moiseev A.: Angular 2. Programowanie z użyciem języka TypeScript, Helion, 2017
 3. Kalbarczyk D., Kalbarczyk A.: AngularJS. Pierwsze kroki, Helion, 2015
 4. Nurkiewicz T., Christensen B.: Reactive Programming with RxJava. Creating Asynchronous, Event-Based Applications, O'Reilly, 2016
 5. Mansill S.: Reactive Programming with RxJS: Untangle Your Asynchronous JavaScript Code, Pragmatic Bookshel, 2015
 6. Mardan A.: Practical Node.js: Building Real-World Scalable Web Apps, Apress, 2018

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Michał Doligalski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 10:36)