SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pragmatyka tekstu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pragmatyka tekstu
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-PT-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pozyskanie wiedzy na temat wieloaspektowej, zintegrowanej analizy tekstu; rozpoznawanie intencjonalności zachowań
językowych oraz rozwijanie umiejętności dostosowania stylu, struktury i wzoru gatunkowego do pragmatycznych
uwarunkowań tekstu.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Wieloaspektowa, zintegrowana analiza tekstu, aspekt pragamatyczny, strukturalny, kognitywny i poznawczy.
 2. Intencjonalność zachowań językowych, komunikacja intencjonalna.
 3. Konwencjonalizacja znaczeń, zasady i maksymy w komunikacji językowej.
 4. Implikatury konwersacyjne, relatywizowane kulturowo, komunikacja pośrednia i bezpośrednia.
 5. Uwarunkowania kontekstowe, wieloznaczność pragamtyczna, strategie komunikacyjne.
 6. Teorie aktów mowy (J.A. Austin, J. R. Searle), genry mowy (M. Bachtin, A. Wierzbicka).
 7. Strategie grzeczności językowej (pozytywnej i negatywnej).
 8. Styl, struktura i wzór gatunkowy a pragmatyczne uwarunkowania tekstu.

Metody kształcenia

polimetody (m.in. wykład, heureza, referat, analiza tekstu, tworzenie tekstu, praca w grupach, prezentacja multimedialna)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pragmatyczna analiza tekstu z prezentacją (projekt), zaliczenie sprawdzianu, aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Borawski S., Furdal A., Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 1980.
 2. Borawski S., Podstawy idei poznawczej studiów nad dziejami używania języka. Esej o diachronii, [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, pod red. S. Borawskiego, Zielona Góra 2005, s. 13-62.
 3. Kalisz R., Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.
 4. Mayenowa M.R., Struktura tekstu, [w:] eadem, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000, s. 246-305.
 5. Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002.
 6. Witosz B., Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005, s. 49-57.
 7. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.
 8. Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Blum-Kulka S., Pragmatyka dyskursu, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. A. van Dijk, Warszawa 2001, s. 214-241. 
 2. Lalewicz J., Komunikacja językowa i literatura, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 3. Pałucka-Czerniak I., Zmagania z dystansem. O języku przedmów do polskich publikacji naukowych, Zielona Góra 2008. 
 4. Uździcka M., Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma. Analiza genologiczna, pragmatyczna i leksykalna Wykładów Władysława Majewskiego z lat 1848-1850, Zielona Góra 2010. 
 5. Zgółka T., Społeczny status kompetencji lingwistycznej, [w:] Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, red. A. Schaff, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 111-138.
 6. Żydek-Bednarczuk U., Typy, odmiany, klasy... tekstów. W poszukiwaniu kryteriów, [w:] Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001, s. 114-123.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:10)