SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Eposy świata - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Eposy świata
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-ES-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest poznanie najważniejszych eposów świata. Począwszy od kultury archaicznej aż po nowożytną. Student  pozna nie tylko całe spektrum literackich postaci ale zostanie także wyposażony w wiedzę, która pozwoli mu zrozumieć wpływ tych tekstów na kulturę, w które powstawały oraz ich rolę w świecie współczesnym. Określenie zasadniczych cech literackich i kulturowych eposu. Poznanie i zrozumienie mechanizmów literatury oralnej. Zapoznanie się z najważniejszymi eposami literatury powszechnej.  Poznanie ewolucji eposu oraz jej kulturowych i literackich uwarunkowań. Poznanie podstawowych kanonów tekstów oraz zasadniczych mechanizmów komponujących bohaterów, fabułę oraz świat przedstawiony.

Wymagania wstępne

Wiedza dotycząca literatury powszechnej w zakresie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

1. Literatura oralna jej zasadnicze wyznaczniki. Mity i epos.

2 Eposy Ameryk: Yurupary ( amazońska epopeja o początkach świata) oraz Pieśń o Hajawacie.

3.Eposy Afryki: Sundżata oraz Zulus Czaka.

4. Wielkie eposy Indii: Mahabharata i Ramajana.

5. Eposy sumeryjskie

6. Eposy starożytnej Grecji: Iliada, Odyseja, Wyprawa argonautów po złote runo.

7. Eposy starożytnego Rzymu: Eneida, Tebaida.

8. Eposy celtyckie: Tain czyli uprowadzenie stad z Cuailange, Walki bóstw i mężów.

9. Epika średniowiecznej Anglii: Beowulf,  Opowieści Okrągłego Stołu.

10. Eposy Europy zachodniej i północnej: Edda Poetycka, Pieśń o Nibelungach, Pieśń o Cydzie, Kalevala, Laczplesis.

11. Eposy słowiańskie: Byliny, Słowo o wyprawie Igora, Bój na Kosowem polu.

12.  Eposy kaukaskie: Epos  o Nartach, Rycerz w tygrysiej skórze, Dawid z Sasunu.

13. Eposy rycerskie: Orland Szalony, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona.

14. Eposy literatury współczesnej

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, analityczny, syntetyczny, konwersatoryjny, problemowy; ćwiczenia: dyskusja, rozmowa nauczająca, metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium

Literatura podstawowa

Bogusław Bednarek, Epos europejski, Wrocław 2001.

Martin L. West, Wschodnie oblicze Helikonu, tłum. M. Filipczuk, T. Polański, Kraków 2008.

Antropologia słowa Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, A. Mencwel. R. Sulima, Warszawa 2004.

Henry W. Longefellow, Pieśń o Hajawacie, tłum. R. Jackow, Wrocław 1960.

Eposy sumeryjskie, tłum. K. Szarzyńska,Warszawa 2003.

Eposy Czarnej Afryki, tłum.E. Ficzer, Z. Stolarek, Warszawa 1977. 

Mahabharata, tłum . z j. angielskiego I. Szymalska, Wrocław 2008.

Tain czyli uprowadzenie stad z Cuailnge, tłum. E. Bryll, M. Goraj, Warszawa 1983.

Beowulf, tłum. R. Stiller, Kraków 2010.

Pieśń o Nibelungach, tłum. A. Lam, Warszawa 2009.

Szota Rustaweli, Rycerz w tygrysiej skórze, tłum. J. Zagórski, Kraków 1983.

Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, Wrocław 2003.

Ludovico Ariosto, Orland Szalony, tłum. P. Kochanowski, Wrocław 1965.

Literatura uzupełniająca

Edda Poetycka, tłum. A. Załuska-Stromerg, Wrocław 1986.

Opowieści Okrągłego Stołu, tlum. K.  Dolatowska, T. Komendant, Warszawa 1987.

Pieśni narodowe serbskie. Bój na Kosowem polu (Lazarica), tłum. R. Zmorski, Warszawa 1913.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 04-12-2020 14:58)