SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kognitywne przetwarzanie informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kognitywne przetwarzanie informacji
Kod przedmiotu 15.9-WH-FiPlP-WH-BP-KPI-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krystian Saja
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów w zakresie kognitywnych procesów przetwarzania informacji oraz ich znaczenia i zastosowania w pracy analitycznej. Poznając wskazany system oraz jego elementy składowe student będzie w stanie sprawniej przyswajać, pozyskiwać oraz przetwarzać wiedzę. 

Celem pośrednim jest również poszerzenie umiejętności kreatywnego myślenia.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Zmiana punktu odniesienia. Postawa zewnętrznego obserwatora w pracy analitycznej.
 2. Podstawowa terminologia kognitywna i znaczenie kognitywistyki w pracy analitycznej.
 3. Znaczenie psychologii pamięci w procesie tworzenia baz danych, magazynowania, przetwarzania i udostępniania informacji.
 4. Autonomiczne i subsymboliczne systemy przetwarzanie informacji.
 5. Zadania reprezentacji neuronowych i map mentalnych w systemie przetwarzania informacji.
 6. Znaczenie uniwersalnych kodów kognitywnych w procesie nabywania i przetwarzania informacji.
 7. Algorytmy, uniwersalia i skróty kognitywne.
 8. Rola memów mentalnych w odczytywaniu i konstruowaniu rzeczywistości.
 9. Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego i kreacji autorskiej.
 10. Kognitywne przetwarzanie informacji w procesie kreowania światów gier (dla LPIKSG).
 11. Granice między światem realnym a mentalnym oraz ich wpływ na akredytację informacji.
 12. Rozpoznawanie siły informacyjnej i kierunku przekazu medialnego na podstawie kształtów, kolorów oraz miejsca w systemie komunikacyjnym.
 13. Konstruowanie celowe informacji z wykorzystaniem narzędzi kognitywnych (torowanie, blending i de-blending, mapy mentalne, percepcja zmysłowa - kształt, kolor, dźwięk).

Metody kształcenia

Pogadanka heurystyczna, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, analiza projektu, burza mózgów, mapy myśli.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność i aktywny udział w zajęciach, napisanie projektu lub pracy pisemnej, kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. Brożek B., Hohol M., Umysł matematyczny, Kraków 2014.
 2. Chalmers D., Świadomy umysł, przeł. M. Miłkowski, Warszawa 2010.
 3. Jagodzińska M., Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Gliwice 2008.
 4. Kognitywizm w poetyce i stylistyce, pod red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Kraków 2006.
 5. Kufel S., Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego, Zielona Góra 2011.
 6. M. Spitzer, Jak uczy się mózg?, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2007.
 7. Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, pod red. J. Woleński, A. Dąbrowski, Kraków 2014.
 8. Saja K., Obserwator wobec barier poznawczych, „In gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” , nr 9, 2015, s. 177-197.
 9. Saja K., Wampir w świecie antropii. Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie, Kraków 2017.
 10. Searle J. R., Umysł. Krótkie wprowadzenie, przeł. J. Karłowski, Poznań 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Deutsch D., Struktura rzeczywistości, przeł. J. Kowalski-Gliman, Warszawa 2007.
 2. Harel D., Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, przeł. Z. Weiss, P. Carlson Warszawa 1992.
 3. La Metrrie J. O., Człowiek - maszyna, przeł. S. Rudniański, Warszawa 1984.
 4. Tegmark M., Nasz matematyczny Wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości, przeł. B. Bieniuk, E. L. Łokas, Warszawa 2015.
 5. Wilson E. O., Konsiliencja. Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Poznań 2002.
 6. Teksty medialne do wyboru przez prowadzącego i słuchaczy.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 04-12-2020 16:34)