SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antropologiczne konteksty informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antropologiczne konteksty informacji
Kod przedmiotu 15.9-WH-FiPlP-WH-BP-AKI-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krystian Saja
 • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poprzez uczestnictwo w zajęciach student kształtuje umiejętność rozpoznawania podstawowych wzorców i paradygmatów kultury w każdym typie kultury.

Do podstawowych celów zajęć należy również:

 1. Umiejętność rozróżniania podstawowych metod antropologii kultury oraz ich stosowania w opisie poszczególnych elementów paradygmatu kultury.
 2. Umiejętność wskazywania w otaczającej kulturze elementów charakterystycznych dla antropologii kultury i umiejętność racjonalizowania ich mechanizmów.
 3. Umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy o kulturze w pracy dziennikarskiej na całym świecie.
 4. Umiejętność bezpiecznego poruszania się dziennikarza w środowisku kultur obcych.
 5. Umiejętność rozróżnienia wartości danego typu informacji dla różnych kultur.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Na zajęciach zostaną zaprezentowane rozmaite definicje kultury oraz zasadnicze elementy paradygmatu antropologicznego oglądu kultury: czas, przestrzeń, cielesność, tożsamość kulturowa, rodzina, związki społeczne, religia.

Ponadto omówione zostaną podstawowe typy kultury począwszy od kultury tradycyjnej przez rycerską i mieszczańską aż po masową i ponowoczesną. Zaprezentowane zostaną najważniejsze metodologie badające antropologię kultury począwszy od klasycznego ewolucjonizmu, poprzez szkołę francuską i brytyjską aż po koncepcje Victora Turnera, Clifforda, Geertza oraz semiotyczną teorię Jurija Łotmana.

Zajęcia dotyczyć będą również zasad zastosowania uzyskanej wiedzy w praktyce dziennikarskiej na całym świecie. Studenci poznają zasady relatywizmu kulturowego i bezpiecznego poruszania się w środowisku kultur obcych i całkowicie odmiennych pod względem prezentowanych cech kulturowych.

Program:

 1. Różne definicje antropologii oraz zasadnicze elementy paradygmatu.
 2. Historia myśli antropologicznej i rozwiązania współczesne.
 3. Najważniejsze metodologie badające antropologię kultury.
 4. Antropologia kognitywna (antropologia biologiczna, uniwersalia gatunkowe, człowiek-zwierzę, transgresje).
 5. Różne definicje kultury oraz zasadnicze elementy jej paradygmatu.
 6. Antropologiczny ogląd kultury i jej niejednorodność: czas, przestrzeń, cielesność, tożsamość kulturowa, rodzina, kobieta i mężczyzna, związki społeczne, religia.
 7. Podstawowe typy kultury (kultura tradycyjna, rycerska i mieszczańska, masowa
  i ponowoczesna).
 8. Kognitywne pojęcie kultury.
 9. Bariera kulturowa jako pochodna antropocentryzmu.
 10. Znaczenie znajomości antropologii kultury w życiu społecznym i państwowym.
 11. Znaczenie znajomości antropologii kultury w praktyce pracy dziennikarskiej.

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym (indywidualna i grupowa), dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach (udział w dyskusjach), ocena wypowiedzi ustnej na forum (praca w grupach 2-3 osobowych), zdanie testu końcowego.  

Literatura podstawowa

Antropologia kultury Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2005.

Barnard A., Antropologia Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, Warszawa 2006.

Geertz C., Interpretacja kultur Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005.

Goody J., Loogika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa 2006.

Łotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk 2008.

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2007.

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W.J. Burszta, Poznań 1998.  

Świat człowieka-świat kultury, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2007.

Turner V., Gry społeczne, pola i metafory Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca

Barber B. R., Skonsumowani Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Geertz C., Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków 2005.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 30-03-2021 13:10)