SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Esej literacki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Esej literacki
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-WH-PKP-EL- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wyznacznikami gatunkowymi eseju w jego odmianie literackiej. W ramach zajęć studenci analizują poetykę tego gatunku oraz rozpoznają konteksty, które sprzyjały eseistycznej twórczości. Nabyta wiedza pozwoli im wykorzystać posiadane kompetencje w procesie ujawniania i interpretacji różnych form eseistycznych, także eseju jako elementu inwariantnego w obrębie innych gatunków. W swoim zamierzeniu zajęcia  mają również otworzyć studentów na własną twórczość o charakterze eseistycznym, gdyż końcowym efektem  zajęć jest przedstawienie własnej pracy eseistycznej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Początki i historia eseju.
 2. Klasycy gatunku.
 3. Wyznaczniki gatunkowe.
 4. Poetyka i teoria eseju w literaturze polskiej i obcej. Polska szkoła eseju.
 5. Formy eseistycznego dyskursu w literaturze i tekście  naukowym.
 6. Nawiązania i kontynuacje.

Metody kształcenia

opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, rozmowa nauczająca, dyskusja, wykład

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, napisanie pracy zaliczeniowej  (esej) na ocenę pozytywną (zawartość merytoryczna, poprawność językowa, edytorska)

Literatura podstawowa

 1. Aureliusz M., Rozmyślania, przeł. M.Reiter, Warszawa 1988.
 2. Caillois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wyb. M. Żurowski, wstęp J. Błoński, Warszawa 1967.
 3. Eco U., Dopiski na marginesie „Imienia róży”, [w:] tegoż, Imię róży, przekł. A. Szymanowski, Warszawa 1987.
 4. Głowala W., Próba teorii eseju literackiego, „Prace Literackie” 1965, seria VII.
 5. Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2007.
 6. Kowalczyk A.S., Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz-Stempowski-Miłosz), Warszawa 1990.
 7. Montaigne M., Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, Kraków 2004.
 8. Polski esej literacki. Antologia, wstep i oprac. J. Tomkowski, wyd. I , Wrocław 2018, BNI329.
 9. Wyka M., Polski esej. Studia, red. M. Wyka, Kraków 1991.

Literatura uzupełniająca

 1. Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa1970.
 2. Miłosz Cz., Ogród nauk, Lublin 1986.
 3. Pamuk O., Inne kolory. Eseje i opowiadania, Kraków 2012.
 4. Wroczyński T., Esej – zarys teorii gatunku, „Przegląd Humanistyczny” 1986, z. 5/6.
 5. Wyka K.., Wybór pism, oprac. P. Mackiewicz, Wrocław 2019, BNI333.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 17-10-2020 10:12)