SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauki pomocnicze literaturoznawstwa i językoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauki pomocnicze literaturoznawstwa i językoznawstwa
Kod przedmiotu 09.5--FiPlP-NPLiJ-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma przybliżyć nauki pomocnicze literaturoznawstwa i językoznawstwa (zwłaszcza dyscypliny z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach w tym bibliografię i bibliologię) poprzez ukazanie ich miejsca i roli w kontekście współczesnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych. Służyć temu będą omówienia m.in. różnych typów bibliografii (tradycyjnych i cyfrowych) oraz przemian różnych typów dokumentów (np. książki). Omówienie podczas zajęć różnych typów dokumentów i źródeł informacji, a także wybranych opracowań normalizacyjno-standaryzacyjnych w zakresie norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach oraz zlecenie studentom sporządzenia spisu bibliograficznego (praca indywidualna) na temat omówiony z prowadzącym zajęcia ma na celu zapewnienie kwalifikacji „wyjściowych” w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które będą rozwijane i doskonalone na dalszych etapach zintegrowanych studiów polonistycznych pierwszego stopnia.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Pomocnicze obszary wiedzy dla literaturoznawstwa i językoznawstwa (tu m.in. historia oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach). Książka i dokument jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Bibliografie tradycyjne (drukowane) i cyfrowe źródła informacji (tu m.in. bibliograficzne bazy danych i bibliografie dostępne online). Encyklopedie, monografie, leksykony, słowniki (tu korpusy i językowe bazy danych typu Narodowy Korpus Języka Polskiego w wersji Pelcra, Narodowy Korpus Języka Polskiego w wersji IPI PAN) jako źródła informacji; opis bibliograficzny różnych typów dokumentów; tworzenie spisów bibliograficznych.

Metody kształcenia

metoda wykładowa, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność i aktywny udział w zajęciach, przedstawienie pracy semestralnej (zestawienia bibliograficznego na temat ustalony z prowadzącym zajęcia, sporządzonego z wykorzystaniem bibliografii tradycyjnych i/lub cyfrowych źródeł informacji), zaliczenie kolokwium

Literatura podstawowa

 1. M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa 2009.
 2. Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka, red. J. Woźniak, M. Ochmański, Warszawa 2009.
 3. Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska i M. Próchnicka, Warszawa 2012.
 4. S. A. Kondek, Zagadnienia wydawnicze i księgarskie. Skrypt, Warszawa 2010.
 5. Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalaty, E. Chuchro, Warszawa 2012.
 6. J. Pacek, Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa 2010.
 7. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, Warszawa 2012 [online]. Dostępne w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/43d99d24cf04fbcae3f1352bd5e7a6b8.pdf [data dostępu: 19.08.2016].
 8. H. Seweryniak, Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
 9. Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
 10. J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992.
 11. Wybór materiałów cyfrowych (internetowych) oraz opracowań normalizacyjnych i standaryzacyjnych (polskich norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach).

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2020 14:25)