SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do literaturoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do literaturoznawstwa
Kod przedmiotu 09.2--FiPlP-WdL-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia nauki o literaturze i w podstawy teorii dzieła literackiego; zapoznanie z niezbędnymi rozróżnieniami i pojęciami literaturoznawczymi,  a także ze sposobami myślenia o literaturze; wykształcenie autorefleksji o literaturze natury metodologicznej; przygotowanie do rozumienia problemów i studiowania zagadnień teoretycznoliterackich.

 

 

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Przedmiot literaturoznawstwa. Literatura, jej wyznaczniki oraz funkcje.
 2. Miejsce i struktura nauki o literaturze wśród innych nauk. 
 3. Miejsce i rola literatury w kulturze.
 4. Pojęcia nauki o literaturze. Typologia i klasyfikacja dzieł literackich, gatunkowość literatury.
 5. Ocena i wartościowanie dzieła literackiego.
 6. Instancje nadawczo-odbiorcze w dziele literackim.
 7. Wybrane problemy interpretacji dzieł literackich.
 8. Podstawowe zagadnienia teorii procesu historycznoliterackiego.
 9. Wielometodologiczność badań literackich.
 10. Nowa humanistyka.
 11. Semantyka form narracyjnych.
 12. Semantyka form lirycznych.
 13. Czas i przestrzeń w dziele literackim.
 14. Wybrane kategorie estetyczne.

Metody kształcenia

pogadanka heurystyczna, dyskusja, dyskusja problemowa, praca z tekstem źródłowym, rozmowa nauczająca, praca w grupie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu, napisanie pracy zaliczeniowej

Literatura podstawowa

 1. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 2000.
 2. J. Culler Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998.. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.
 3. Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii,  pod red. P. Czaplińskiego, R. Nycza oraz D. Antonika, J. Bednarek, A. Daukszy i J. Misuna, Warszawa 2017 (tu: wybrane artykuły).
 4. S. Sawicki, Ku świadomej ocenie w badaniach literackich, [w:] Wartość -sacrum - Norwid, Lublin 1994, s. 49-74 lub [w:] O wartościowaniu w badaniach literackich, pod red. S. Sawickiego, W. Panasa, Lublin 1968  s. 157-177.
 5. J. Sławiński, Miejsce interpretacji,  Gdańsk 2006.
 6. J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992, s. 138-157.
 7. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1976 (i wyd. następne) (tu: wybrane terminy).
 8. Zarys teorii literatury, pod red. M. Głowińskiego, A. Okopień-Sławińskiej, J. Sławińskiego, Warszawa 1985.
 9. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984 (i wydania następne).
 10. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1976 (i wydania następne).

Literatura uzupełniająca

 1. Genologia polskawybór tekstów, pod red. D. Trzpil, Warszawa 1983.
 2. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006
 3. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.
 4. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.
 5. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012..
 6. Literatura, teoria, metodologia, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 1998.
 7. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretycznaZagadnienia języka,  Wrocław 1974.
 8. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1995.
 9. S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackichOd romantyzmu do połowy XX wieku,Warszawa 1984, s. 9-120.
 10. S. Skwarczyńska S. Wstęp do nauki o literaturze, t.1, Warszawa 1954.
 11. J. Sławiński,  Dzieło – język – tradycja, Warszawa 1974.
 12. R. Wellek, Pojęcia i problemy nauki o literaturze, Warszawa 1979.
 13. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 19-05-2020 16:11)