SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Poetyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Poetyka
Kod przedmiotu 09.2--FiPlP-P-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu wersologii, stylistyki, kompozycji i genologii.
 2. Kształcenie umiejętności rozpoznawanie poszczególnych systemów wersyfikacyjnych, nazywania poszczególnych chwytów stylistycznych w dziele literackim,  zilustrowania ich przykładami literackimi.
 3. Rozwijanie umiejętności analityczno-interpretacyjnych w odniesieniu do utworów literackich.
 4. Rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę intelektualną z tekstem i wyciąganie wniosków teoretycznych na podstawie materiału literackiego.
 5. Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji, swobodnego wypowiadania się, dyskutowania, argumentowania, wygłaszania ocen. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe informacje dotyczące zakresu poetyki i jej miejsca w obrębie nauk humanistycznych.
 2. Czynniki prozodyczne jako różnicujące znaczenie wypowiedzi.
 3. Podstawowe pojęcia wersyfikacji. Systemy wersyfikacyjne.
 4. Strofika.
 5. Stylistyka i jej przedmiot.
 6. Zagadnienie języka poetyckiego.
 7. Fonetyczne, leksykalne, słowotwórcze,  składniowe i semantyczne środki stylistyczne.
 8. Teoria metafory.
 9. Kompozycja dzieła literackiego.
 10. Typologia i klasyfikacja dzieł literackich.
 11. Rodzaj literacki i gatunek literacki. Role osobowe w literackiej komunikacji.
 12. Autor, narrator, podmiot liryczny.  
 13. Semantyka form lirycznych. Semantyka form narracyjnych.
 14. Morfologia i ontologia dzieła literackiego (Ingarden, Eco).
 15. Czas i przestrzeń.
 16. Konwencja literacka, proces historycznoliteracki.
 17. Motyw, motyw przewodni, motyw wędrowny, topika, topos.
 18. Stylizacja i intertekstualność.
 19. Kategorie estetyczne: groteska, tragizm, ironia, piękno, wzniosłość, komizm.
 20. Dzieło literackie w kontekście sztuk audiowizualnych oraz mediów elektronicznych.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wyjaśnienie, dyskusja, rozmowa nauczająca, ćwiczenia przedmiotowe (aktywizujące), praca w grupach.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach potwierdzający znajomość lektur teoretycznych, umiejętne rozwiązywanie ćwiczeń, pozytywne oceny z kolokwiów, zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. Podbielski H., Wrocław 1989 (lub inne wydania).
 2. Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.
 3. Genologia polska. Wybór tekstów, pod red. Trzpil D., Warszawa 1983.
 4. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.
 5. Głowiński M., O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.
 6. Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.
 7. Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.
 8. Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki, Warszawa 1980.
 9. Skwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze, t.1, Warszawa 1954 (tu: Kompozycja dzieła literackiego).
 10. Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 1990 (tu: zeugma, chiazm, klimaks, symploke, metonimia). 

Literatura uzupełniająca

 1. Balbus S., Między stylami, Kraków 1996.
 2. Budzyk S., Sprawa neologizmów w literaturze, [w:] Stylistyka polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.
 3. Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006.
 4. Genette G., Palimpsesty, przeł. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, red. H. Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków 1992. 
 5. Kulawik A., Wersologia, Studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej, Kraków 1999.
 6. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959 (tu: formy fleksyjne i słowotwórcze, eufonia, onomatopeja).
 7. Markiewicz H., Odmiany intertekstualności, „Ruch Literacki” 1988, z. 4-5.
 8. Mikołajczak M., Wersyfikacja,  Wałbrzych 2000 [wyd. II popr.].
 9. Pszczołowska L., Forma wierszowa a utwór liryczny, [w:]  Problemy teorii literatury, t. 2, red. H. Markiewicz 1987.
 10. Pszczołowska L., Instrumentacja głoskowa, Wrocław 1977.
 11. Pszczołowska L., Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997.
 12. Riffaterre M., Semiotyka intertekstualna: interpretant, przekł. K. i J. Faliccy, „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1.
 13. Sawicki S., Wokół opozycji – wiersz – proza, [w:] Problemy teorii literatury, t. 2, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987.
 14. Seul A., Stylistyka, Wałbrzych 2000 [wyd. II popr.].
 15. Sławiński J., Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992, s. 138-157.
 16. Sławiński J., Dzieło – język – tradycja, Warszawa 1974.
 17. Stylistyka polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.
 18. Urbańska D., Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995 (tu: przegląd stanowisk wersologicznych).

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 19:56)