SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Recepcja i oddziaływanie tekstów kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Recepcja i oddziaływanie tekstów kultury
Kod przedmiotu 09.2--FiPlP-RiOTK- 20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest ukazanie wybranych problemów recepcji i oddziaływania tekstów kultury z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy, w szczególności zaś: a/ logiki  i metodologii  nauk (budowa logiczna i wartość poznawcza interpretacji humanistycznej),b/ literaturoznawstwa/ filmoznawstwa/teatrologii („język” poszczególnych dzieł sztuki i sposoby jego oddziaływania), c/ kulturoznawstwa (kulturowe uwarunkowania odbiorczego uczestnictwa w praktyce artystycznej), d/ socjologii (zagadnienia tzw. socjologii odbioru) oraz e/ psychologii (psychologiczne mechanizmy recepcji i oddziaływania utworów artystycznych). Zjawiska recepcji literatury  próbuje się rozpatrywać zarówno na płaszczyźnie synchronicznej, jak też na płaszczyźnie diachronicznej (problemy historycznej zmienności sposobu odbioru dzieł sztuki).

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. 1. Odbiór dzieł  sztuki jako przedmiot badań interdyscyplinarnych.

  2. Kultura – uczestnictwo w kulturze – uwarunkowania uczestnictwa.

  3. Dzieło literackie jako środek oddziaływań na odbiorcę.

  4.  Źródła skuteczności oddziaływań utworu literackiego na odbiorcę – płaszczyzna świata przedstawionego.

  5. Źródła skuteczności oddziaływań utworu literackiego na odbiorcę – płaszczyzna językowo-stylistyczna.

  6. Perswazyjny charakter tekstu literackiego. Retoryczne środki oddziaływań.

  7. Recepcja i  oddziaływanie dzieł malarskich.

  8. Widz w przestrzeni teatru.

  9. Odbiór dzieła filmowego.

  10. Oddziaływanie filmu.

  11. Wpływ dzieł  sztuki na emocje odbiorców.

  12. Kategorie estetyczne a odbiór dzieł sztuki.

  13. Pojęcie i budowa logiczna interpretacji humanistycznej. Dwa typy interpretacji humanistycznej: historyczna i adaptacyjna.

  14. Problemy wartościowania i oceny dzieł sztuki.

Metody kształcenia

dyskusja, pokaz, prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach,  zaliczenie kolokwium 

Literatura podstawowa

 1.   Głowiński M., Dzieło wobec odbiorcy: szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998.

  2.       Godzic W., Film I psychoanaliza: problem widza, Kraków 1991.

  3.       Hausbrandt A., Widz, /w:/ idem, Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1982.

  4.       Jazownik L., Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego, Zielona Góra 2003.

  5.       Kmita J., Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971.

  6.       Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów,  red. J. Ostaszewski Kraków 1999.

  7.       Ostaszewski J., O widzu myślącym, „Kultura Współczesna” 1994 nr 2.

  8.       Przybysz P., O naturze emocji towarzyszących odbiorowi sztuki. Dynamiczne i sytuacyjne podejście do emocji estetycznych, '”Estetyka i Krytyka” 2017, nr 3

  9.       Rusinek M., Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur, Gdańsk 2012.

  10.    Smuszkiewicz A, Retoryka współczesnej polskiej powieści historycznej dla dzieci i młodzieży, Poznań 1987.

  11.    Zimnica-Kuzioła E., Widz teatralny - typologia odbiorców sztuki scenicznej i ich dyskursów, „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Sociologica” 2001 nr 29.

   

 

Literatura uzupełniająca

 1. Adamczyk W., Psychologiczny model widza kinowego, Bielsko-Biała 2005.

  2.       Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, red. K. Klejsa, M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2014.

  3.       Carroll N., Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, Gdańsk 2004.

  4.       Elsaesser T., Hagener M., Teoria filmu: wprowadzenie przez zmysły, Kraków 2015.

  5.       Hendrykowski M. Obraz filmowy jako dzieło sztuki, „Przestrzenie Teorii" 2003, nr 2.

  6.       Koprowska T., Recepcja przekazu literackiego i jego adaptacji telewizyjnej: różnice interpretacji oraz zapamiętywania treści, Warszawa 1987.

  7.       Kowalewicz K., 1993, Teatr i odbiorca. Przygotowanie do teorii odbioru przedstawienia teatralnego, Łódź. 1993.

  8.       Lorenc I., Świadomość i obraz: studia z filozofii przedstawienia, Warszawa 2001.

  9.       Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

  10.    Pavis P., Słownik terminów teatralnych, przekł. S. Świontek, Warszawa 1998.

  11.    Piekarski R., Problem wartości poznawczych literackiego i filmowego dzieła sztukiGdański 1993

  12.    Retoryka i badania literackie : rekonesansred.  J. Z. Lichański Warszawa 1998.

  13.    Skowronek B.,  Ciało, emocje, rozum – raz jeszcze o mechanizmach odbioru filmu, „AnnalesUniversitatisMariae Curie-Skłodowska” 2017.

  14.    Ślebarska Katarzyna. Wpływ filmu na odbiorcę -  angażowanie procesów poznawczych widza, /w:/Psychologiczna praca z filmem, red. M. Brol, A. Skorupa, Katowice 2014.

  15.    Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, przekł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011.

  16.    Zeidler-Janiszewska A., Miedzy melancholią a żałobą. Estetyka wobec przemian w kulturze współczesnej, Warszawa 1996.

  17.    Zimnica-Kuzioła E., Światła na widownię. Socjologiczne studium publiczności teatralnej,  Łódź 2003.

Uwagi

Przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 30-10-2020 12:01)