SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty krytyczno-publicystyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty krytyczno-publicystyczne
Kod przedmiotu 09.2--FiPlP-WK-P-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
 • dr Kamila Gieba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych, umiejętności sprawnego posługiwania się różnymi formami wypowiedzi krytycznej i publicystycznej przy świadomym wykorzystywaniu ich składników pod kątem osiągania zamierzonych celów komunikacyjnych; zaznajomienie z podstawowymi narzędziami warsztatu krytycznego i publicystycznego (środki wyrazu, strategie krytyczne, kryteria oceny). Wykształcenie umiejętności przygotowania wypowiedzi pisemnej o charakterze krytyczno-publicystycznym i przygotowanie do pisania tekstów krytycznoliterackich i publicystycznych, występujących w czasopismach literacko-kulturalnych oraz w różnego typu przekazach medialnych.

Wymagania wstępne

Brak 

Zakres tematyczny

1) Krytyka i publicystyka: wprowadzenie. 2) Style i odmiany wypowiedzi krytyczno-publicystycznych. 3) Narzędzia warsztatu krytyka. 4)  Narzędzia warsztatu publicysty. 5) Przegląd bieżacych czasopism i stron internetowych o charakterze krytycznym i publicystycznym. 6) Sposoby argumentacji w tekście publicystycznym. 7) Rozpoznawanie i konstruowane argumetnów: zajęcia warsztatowe. 8)  Analiza wybranych współczesnych tekstów krytycznych i publicystycznych. 9) Samodzielne redagowanie tekstów publicystycznych. 10) Wypowiedzi publicystyczne i udział w dyskusji: zajęcia warsztatowe. 

Metody kształcenia

praca z tekstem źródłowym i opracowaniem krytycznym, studium przypadku, dyskusja wokół tekstów pisanych przez uczestników warsztatów; projekt – przygotowanie tekstu krytyczno-publicystycznego w oparciu o temat i instrukcje podane przez prowadzącego

 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, złożenie pracy końcowej

Literatura podstawowa

 1. Cyranowicz M., Jak krytyka nie służy krytykowi – czyli o tym, co traci krytyk jako czytelnik, pisząc recenzję, [w:] Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007.
 2. Głowiński M., Próba opisu tekstu krytycznego, w: Badania nad krytyką literacką, s. 2, Wrocław 1984, s. 73 – 85.
 3. Kozłowska E., Recenzja jako forma podwójnego dialogu, [w:]  Praktyka stylistyczna nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.
 4. Sendyka R., Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.
 5. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.
 6. Bieżące numery czasopism krytycznych i publicystycznych oraz źródła internetowe. 

Literatura uzupełniająca

 1. Antologia polskiego eseju literackiego, red. M. Krakowiak, Katowice 1998.
 2. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.
 3. Bańkowska E., Jagodziński J., Kozłowska E., Mikołajczuk A., Wolańska E., Wolański A., Wszeborowska H., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Kamila Gieba (ostatnia modyfikacja: 12-06-2020 15:39)