SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Narratologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Narratologia
Kod przedmiotu 08.9--FiPlP-Nr-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Kamila Gieba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z historią i teorią narratologii, koncepcjami i terminami z zakresu narratologii oraz ze sposobami funkcjonowania pojęcia narracja w literaturze i innych obszarach współczesnej humanistyki (m.in. w filozofii, historii, antropologii kulturowej, cultral studies).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Pojęcie fabuły, narracji i narratologii w humanistyce - wprowadzenie. 2) Źródła językoznawcze: znak i znaczenie według F. de Sausssure'a. 3) Narratologia w perspektywie strukturalizmu: struktura narracyjna i formalna. 4) Analiza struktury bajki magicznej na przykładzie koncepcji W. Proppa. 5) Analiza struktury mitu na przykładzie koncepcji C. Levi-Straussa. 6) Schematy fabularne według N. Frye'a. 7) Narratologia kognitywna. 8) Narratologia transmedialna. 9) Narratologia w historiografii. 10) Typy narracji historycznych według H. White'a. 11). C. Geetz i pojęcie "gęstego opisu" - narratologia we współczesnej antropologii kulturowej. 12) Narratologia i ludologia w teorii gier. 

Metody kształcenia

Wykład, opis wyjaśniający, praca z tekstem źródłowym. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie końcowego testu sprawdzajacego wiedzę studenta. 

Literatura podstawowa

 1. Ankersmith, Frank, Narracja, reprezentacja, doświadczenie, Kraków 2004.
 2. Barthes, Roland. Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań. [w:] Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004.
 3. Geertz Clifford, Interpretacja kultur, Kraków 2005.
 4. Frye Northrop., Archetypy literatury, tłum. A. Bejska [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, red. H. Markiewicz, t. 2, Warszawa 1976.
 5.  Łebkowska Anna, Narracja [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2010
 6. Propp Władimir, Morfologia bajki magicznej, przeł. P. Rojek, Kraków 2011.
 7. White Hayden, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Bal Mieke, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012.
 2. Burzyńska A., Kariera narracji, "Teksty Drugie" 2004 , nr 1/2.
 3. Dovey J, Kennedy H., Gra komputerowa jako tekst medialny?, [w:] tychże, Kultura gier komputerowych, Kraków 2011. 
 4.  Greimas, A.J., Elementy gramatyki narracyjnej, przeł. Z. Kruszyński, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz. 1, Kraków 1992.
 5. Frye N., Mit, fikcja i przemieszczenie, tłum. E. Muskat-Tabakowska [w:] Studia z teorii literatury, t. 1, red. M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1977.
 6. Głowiński M., Narratologia dzisiaj i trochę dawniej, "Teksty Drugie" 2001, nr 5. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 16-10-2020 17:30)