SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fabuła i intryga - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fabuła i intryga
Kod przedmiotu 08.9--FiPlP-FiI-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Katarzyna Grabias - Banaszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu wyposażenie Studentów w wiedzę na temat:

-    fabuły (układ zdarzeń, świat przedstawiony, czas, przestrzeń, f. epizodyczna, f. jednowątkowa, f. wielowątkowa),

-    mechanizmów niezbędnych do konstrukcji intrygi (technik podstępu, operowania intrygą i kontryintrygą).

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z wcześniejszych kursów z zakresu historii literatury i kultury popularnej.

Zakres tematyczny

 1. Terminologia z zakresu teorii, genologii i poetyki – powtórzenie wiadomości z wcześniejszych kursów.
 2. Świat przedstawiony (literatura, film, gra) – analiza porównawcza.
 3. Schemat relacji miedzy elementami fabuły (czas, celowość, przyczyna-skutek). (3)
 4. Rodzaje fabuły (analiza wybranych tekstów kultury) (3)
 5. Model intrygi.
 6. Koncepcja zdrady.
 7. Maska i przebranie.
 8. Fortel i kłamstwo.
 9. Typy intrygi.
 10. Pomocnik w intrydze.
 11. Odkrywanie i skrywanie intrygi.

Metody kształcenia

 • dyskusja
 • burza mózgów
 • metody wizualne
 • praca w grupie
 • analiza tekstu źródłowego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • aktywny udział w zajęciach 
 • wykonanie zadań i ćwiczeń wynikających z przedmiotu
 • kolokwium

Literatura podstawowa

 1. Bartoszyński K., O badaniu układów fabularnych, „Pamiętnik Literacki” 1976, z.1.
 2. Markiewicz H., Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, „Ruch Literacki” 1983, z. 1, [przedruk w:] idem, Prace wybrane, t. IV: Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.
 3. Sławiński J., Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.
 4. Matt von P., Intryga. Teoria i praktyka podstępu w literaturze, tłum. I. Sellmer, A. Żychliński, Warszawa 2009 (podręcznik).
 5. Wybrane teksty kultury: opowiadania, powieści, filmy, seriale, gry.

Literatura uzupełniająca

М. M. Bachtin, Czas i przestrzeń w powieści, przeł.  J. F a r y n o, „Pa­miętnik Literacki” 1974, z. 4.

Słownik terminów literackich, pod red.J. Sławińskiego (dowolne wydanie).

Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1997.

 

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 18-06-2020 10:27)