SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teksty użytkowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teksty użytkowe
Kod przedmiotu 08.9--FiPlP-TU-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Praktyczne przygotowanie do tworzenia różnych tekstów użytkowych (z uwzględnieniem charakterystycznych cech stylowych). Podniesienie sprawności językowej, poznanie wybranych zagadnień z zakresu stylistyki. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny.
 2. Środki stylistyczne.
 3. Poprawność  stylistyczna tekstu – wybór odmian stylistycznych i środków wypowiedzi.
 4. Ogólne zasady językowo-stylistycznego opracowania tekstów użytkowych.
 5. Cechy dobrego stylu, błąd językowo-stylistyczny.
 6. Etyka i estetyka tekstów.
 7. Kompozycja i spójność tekstu.
 8. Układ graficzny tekstu (zasady i normy edytorskie).
 9. Stylistyka tekstów urzędowych, naukowych, popularnych (np. poradniki, przewodniki, kalendarze, sztambuchy, reklamy).
 10. Korekta językowo-stylistyczna. 

Metody kształcenia

wykład konwersacyjny, analiza tekstów źródłowych, praca twórcza z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; przedstawienie prac końcowych (projekt)

Literatura podstawowa

 1. Bańka M., Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006.
 2. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Mosiłek-Kłosińskiej, Warszawa 2001.
 3. Kuziak A., S.Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny, Warszawa-Bielsko-Biała 2008.
 4. Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.
 5. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A.Mikołajczuk, Warszawa 2003.
 6. Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek - Bednarczuk, Kraków 2013.
 7. Zaśko-Zielińska M., Piekot T., Majewska-Tworek A. Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.
 8. Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Pół wieku kultury języka w Polsce, Warszawa 1999.
 2. Dobrzyńska T., Tekst. Próba syntezy, Warszawa 1993.
 3. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, wyd. V Warszawa 2001.
 4. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S.Gajda, Opole 1995.
 5. Nauka o języku dla polonistów, red. S.Dubisz, Warszawa1999.
 6. Walczak B., Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 11:45)