SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • dr Kamila Gieba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z istotą, funkcjami i odmianami krytyki literackiej i artystycznej, ze specyfiką i typologią wypowiedzi krytycznych (w zakresie krytyki literackiej i artystycznej), wykształcenie umiejętności rozpoznawania głównych gatunków krytycznych oraz interpretacji tekstów krytycznoliterackich, a także wykształcenie umiejętności krytycznej, popartej merytorycznymi argumentami, analizy i interpretacji różnych wytworów kulturowych (głównie dzieł literackich i zjawisk artystycznych), rozpoznawania zawartych w nich zabiegów i strategii komunikacyjnych.

Wymagania wstępne

brak

 

 

Zakres tematyczny

1) Krytyka literacka i artystyczna - wprowadzenie. 2) Funkcje krytyki literackiej i artystycznej. 3) Problemy kondycji i statusu współczesnej krytyki. 4) Krytyka akademicka i nieprofesjonalna - podstawowe różnice. 5) Kryteria wartościowania tekstu kultury. 6) Gatunki krytyczne. 7) Współczesne czasopisma i portale krytyczne. 8) Analiza wybranych wypowiedzi krytycznych. 9) Miejsce krytyki we współczesnym polskim życiu kulturalnym. 10) Wypowiedzi krytyczne w internecie (blogi, media społecznościowe, portale internetowe). 11) Krytyka jako porozumienie i jako spór. 12) Warsztat krytyka - przygotowanie do zredagowania pracy pisemnej. 13) Analiza krytyczna wybranego tekstu literackiego. 14) Analiza krytyczna wybranego tekstu kultury (gry, komiksu, filmu, spektaklu - w uzgodnieniu ze studentami).

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, studium przypadku, dyskusja, projekt (praca pisemna).

 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, realizacja zadań cząstkowych,  praca pisemna.

 

Literatura podstawowa

 1. Badania nad krytyką literacką, red. J. Sławiński, Wrocław 1974. 
 2. Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, pod red. D. Nowackiego, K. Uniłowskiego, Katowice 2003.
 3. „Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej, red. M. Wyka, Kraków 2004 (wybór).
 4. Sławiński J., Funkcje krytyki literackiej, [w:] Dzieło, język, tradycja, Kraków 1998.
 5. "Wielogłos" 2011/1, numer tematyczny "Świadomość krytyki".
 6. Wybrane czasopisma krytyczne i portale internetowe. 

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Badania nad krytyką literacką. Seria druga, red. M. Głowiński i K. Dybciak, Wrocław 1984.
 2. Krytycy i metoda, [w:] Badania nad krytyką literacką. Seria druga, red. M. Głowiński i K. Dybciak, Wrocław 1984.
 3. Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, oprac. D. Kozicka i T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Kamila Gieba (ostatnia modyfikacja: 11-06-2020 15:56)