SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Fenomen mody w zwierciadle języka i kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Fenomen mody w zwierciadle języka i kultury
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-FM-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest uchwycenie relacji między zjawiskiem mody a językiem oraz specyfiki wypowiedzi o modzie. Jako materiał badawczy posłużą dawne i współczesne teksty o modzie zróżnicowane tematycznie, funkcjonalnie i stylistycznie.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Moda jako zjawisko społeczne i kulturowe, język dyskursu o modzie: wyrazy potoczne, frazeologizmy, słownictwo ekspresywno-wartościujące, dawne i współczesne zapożyczenia z zakresu mody, barwa jako istotna kategoria mody, rodzaje i funkcje stylizacji w tekstach o modzie, środki językowe służące obrazowaniu i aktywizowaniu doznań estetycznych, funkcja perswazyjna.

Metody kształcenia

polimetody

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu

Literatura podstawowa

 1. Pacholski M., Słaboń A., Moda, [w:] Słownik pojęć socjologicznych, Kraków 2010, s. 98-99.
 2. Rejakowa B., Kulturowe aspekty języka mody, Lublin 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Ampel-Rudolf    M.,    Kolory.  Z badań leksykalnych i składniowo-semantycznych języka polskiego, Rzeszów 1994.
 2. Borawski, S., Integracja językowa czy asymilacja, przeniesienie lub przejmowanie wzoru językowych zachowań, [w:] „Rocznik Lubuski”, tom XXIII, cz. II, 1997, s. 23-32.
 3. Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
 4. König  R.,  Potęga i urok mody, Warszawa  1979.
 5. Kuczyńska A., Wzory modne w życiu codziennym, Warszawa 1983.
 6. Magala S., Filozofia mody, [w:] Simmel, Warszawa 1980, s. 180-212.
 7. Skubalanka T., Zmienność współczesnego słownictwa polskiego (na przykładzie słownictwa mody i kuchni), [w:] Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin 2000, s. 95-101.
 8. Witorska  A.,  Zapożyczenia w słownictwie współczesnej mody, „Poradnik  Językowy”  1990,  z.  4,  s.  265–273.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 11:25)