SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Baśń w literaturze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Baśń w literaturze
Kod przedmiotu 08.9-WH-FiPlP-BwL-Ć-S15_pNadGenH4F4D
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem jest uświadomienie studentom, poprzez omówienie rozmaitych sposobów funkcjonowania baśni w literaturze różnych epok, roli baśni jako ważnego kodu kulturowego, przekazywanego przez pokolenia i jednocześnie ulegającego modyfikacjom w procesie historycznoliterackim.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Ustalenia metodologiczno-terminologiczne: przegląd współcześnie stosowanych koncepcji metodologicznych badania baśni; definicje baśni ludowej i baśni literackiej; 2) baśń jako gatunek i baśń jako konwencja; 4) baśniowy kanon i przeobrażenia baśni jako gatunku; 5) wykorzystanie bajkosfery (wątki, postacie, motywy itd.) w literaturze; 6) baśń postmodernistyczna; współczesne metamorfozy baśni i intertekstualna gra z tradycją literacką; 7) baśń rozpatrywana w kontekście adresata (zwł. odbiorca dziecięcy), 8) walory aksjologiczne, poznawcze i estetyczne baśni.

Metody kształcenia

tradycyjna metoda problemowa, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć, aktywny w nich udział, przygotowanie pracy pisemnej dotyczącej realizacji paradygmatu baśni w wybranym współczesnym utworze literackim

Literatura podstawowa

 1. Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. D. Danek, Warszawa 1985.
 2. Czabanowska-Wróbel A., Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.
 3. Jakuboze A., Metodologia badań baśni. Problemy i propozycje rozwiązań, [w:] A. Jakuboze, M.E. Pobieżyńska, M. Zaczek, Baśń – oralność – zagadka. Studia, red. nauk. J.Z. Lichański, Warszawa 2007.
 4. Konieczna E., Baśń w literaturze i w filmie, Kraków 2005.
 5. Kostecka W., Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku, Warszawa 2014.
 6. Kulturowe konteksty baśni, red. G. Leszczyński, t. 1; Rozigrana córa mitu, Poznań 2005; t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, Poznań 2006.
 7. Ługowska J., Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.
 8. Ługowska J., Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981.
 9. Nikliborc A., Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1981.
 10. Propp W., Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003.
 11. Waksmund R., Bajkosfera, czyli o użyciu semiotycznych fabuł baśniowych. Rekonesans badawczy, „Litteraria” 1978, t. 9.
 12. Wróblewska V., Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Baran Z., Idee – mity – symbole w polskich baśniach literackich wydanych w XIX i XX wieku, Kraków 2006.
 2. Grimm. Potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmarchen, red. W. Kostecka, Warszawa 2013.
 3. Grodzki B., Leśmianowska baśń nowoczesna. O „Przygodach Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, Kraków 2012.
 4. Książka dziecięca 1990-2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2006.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów II stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).

Tematyka zajęć realizowana jest w oparciu o wybrane teksty – spełniające kryteria gatunkowe baśni, należące do baśniowego kanonu, jak i utwory literackie wykorzystujące elementy konwencji baśniowej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 23-05-2020 14:36)