SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Komunikacja międzynarodowa a język - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Komunikacja międzynarodowa a język
Kod przedmiotu 09.2-WH-P-Pdw: KMaJ-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: student nabywa wiedzę o podstawowych zasadach komunikacji międzynarodowej, poznaje procesy adaptacji i integracji międzykulturowej przy założeniu humanistycznego, ekologicznego podejścia do uczestnictwa w języku i kulturze. Poznaje różnorodne sposoby wyrażania treści, emocji i symboli, zależne od kultury, narodu i języka. Umie rozpoznać uwarunkowania komunikowania międzynarodowego: aspekt psychologiczny - obejmujący relacje i motywacje uczestników komunikacji, ich doświadczenie, zasób wiedzy, aspekt socjologiczny - dotyczący ról odgrywanych w społeczeństwie, norm, standardów, praw i obowiązków i ich wpływ na poczucie tożsamości i przynależności do wspólnoty kulturowej, aspekt fizykalny - wpływ uwarunkowań czasowych i przestrzennych na proces komunikacji (uwzględniający typowe sytuacje komunikacyjne). Poprzez zrozumienie, naukę i działanie poznaje mechanizmy zapobiegania akulturacji, alienacji, obniżeniu kompetencji językowej zarówno w języku ojczystym, jak i nabytym, a także dezintegracji tożsamości na skutek zakłóceń identyfikacji społecznej.

Umiejętności: student posiada umiejętność nawiązywania kontaktu w grupie międzynarodowej, negocjowania znaczeń i tworzenia płaszczyzn porozumienia w warunkach naturalnych interakcji. Dostrzega podobieństwa i odmienności w komunikowaniu podstawowych treści. Rozpoznaje potrzeby społeczne cudzoziemców i uczy się sposobów ich zaspokajania przez objaśnianie świata i kultury, w których uczestniczy.

Kompetencja: student będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności komunikacyjne w ojczystym i nabytym języku dla celów pragmatycznych, zwłaszcza dydaktycznych i przekładowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Klasyfikacja języków, pokrewieństwo między językami, kultura a język, komunikacja interkulturowa, komunikacja werbalna i niewerbalna, kompetencja interkulturowa, integracja, asymilacja, adaptacja - utrwalanie, przenoszenie wzorów zachowań językowych, zjawisko bilingwizmu oraz jego następstwo w postaci interferencji, zapożyczenia, internacjonalizmy, faux amis.

Metody kształcenia

polimetody: opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, rozmowa nauczająca, dyskusja, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, prezentacja wybranego zagadnienia cząstkowego, wykonanie projektu (może wymagać udziału studenta w charakterze wolontariusza w projekcie adresowanym dla cudzoziemców).

Literatura podstawowa

 1. L. Aleksandrowicz-Pędich, Międzykulturowość na lekcjach języków obcych, Białystok 2005.
 2. P.E. Gębal, Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.
 3. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, Warszawa 1995.
 4. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Warszawa 1997.
 5. T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1967.
 6. J. Maćkiewicz, J. Siatkowski (red.), Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, Wrocław 1992.
 7. J. Siatkowski, I. Doliński, Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe, t. 13, Warszawa 1992.
 8. M. Steciąg, Glottodydaktyka w ujęciu ekolingwistycznym, "Acta Universitatis Lodziensis: Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 21 (2014): Glottodydaktyka - media - komunikacja. Negocjowanie znaczeń, red. E. Pałuszyńska, B. Grochala, I. Dębowska-Wosik, M. Wojenka-Karasek,  s. 51-62.
 9. G. Zarzycka, Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski, Łódź 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Jurkowski, Język polski na tle innych języków świata (wybrane zagadnienia), [w:] Vademecum lektora języka polskiego, pod red. B. Bartnickiej, L. Kacprzak, E. Rohozińskiej, Warszawa1992, s. 9-24.
 2. Cz. Karolak, Dydaktyka literatury wobec potrzeb nauki języka w warunkach obcokulturowych, Poznań 1999.
 3. R. Kuźmińska (red.), Socjolingwistyczne i kulturoznawcze elementy w nauczaniu języków obcych w aspekcie jednoczącej się Europy, „Prace Naukowe Studium Języków Obych Polietechniki Wrocławskiej”, 1998, nr 34/2.
 4. A. Lubecka, Interkulturowa kompetencja komunikatywna – jak wykorzytać gry symulacyjne do jej osiągnięcia, [w:] „Biuletyn Glottodydaktyczny”, nr 4, 1998, s. 59-74.
 5. Mihułka D., Tekst literacki pomostem w procesie poznawania siebie i Innych, [w:] „Języki Obce”, 2017/01,s. 102-108.
 6. Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995.
 7. K. Szafraniec, Internacjonalizmy i inne zapożyczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis: Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 18 (2011), s. 229-234.
 8. K. Szafraniec, Kultura polska w przekładzie. Problemy ekwiwalencji, "Acta Universitatis Lodziensis: Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 21 (2014): Glottodydaktyka - media - komunikacja. Negocjowanie znaczeń, red. E. Pałuszyńska, B. Grochala, I. Dębowska-Wosik,
 9. M. Wojenka-Karasek, s. 393-402.
 10. E. Umińska-Tytoń (red.), Interferencje w językach i dialektach słowiańskich, Łódź 1997

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-02-2021 18:49)