SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-PJ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Magdalena Steciąg
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z założeniami lingwistyki płci jako interdyscyplinarnej dziedziny badań z pogranicza językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz socjologii i psychologii języka, kształtowanie świadomości wzajemnych relacji między językiem, kulturą a płcią oraz różnic w sposobach komunikowania się kobiet i mężczyzn, a także umiejętności posługiwania się językiem w sposób niedyskryminujący żadnej z płci.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Lingwistyka płci – fazy rozwoju dyscypliny na świecie i w Polsce. Asymetrie dotyczące kobiet i mężczyzn w języku – fleksja, składnia, semantyka. Problem androcentryzmu w języku polskim. Niesymetryczność obrazu płci w języku jako źródło stereotypów i sposób ich utrwalania. Komunikowanie się mężczyzn i kobiet – podobieństwa i różnice, bariery i pomosty. Retoryka dominacji w publicznej i prywatnej przestrzeni komunikowania.

Metody kształcenia

dyskusja, interaktywne ćwiczenia językowo-stylistyczne, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowych, prezentacja zaliczeniowa

Literatura podstawowa

 1. Butler J., Walczące słowa, Warszawa 2010.
 2. Cameron D., The Myth of Mars and Venus: Do men and women really speak different languages?, Oxford 2007.
 3. Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci,  Lublin 2010.
 4. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, Warszawa 2000 (rozdział 9: Męskie i kobiece style ekspresji, s. 287-331).
 5. The Handbook of Language and Gender, red. J. Holmes, M. Meyerhoff, Oxford 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Tannen D.,  Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i mężczyzna w rozmowie, Poznań 1999.
 2. Nowosad-Bakalarczyk M., Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2009.
 3. Łaziński M., O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo – płciowa, Warszawa 2006.
 4. Płeć w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, K. Handke, Język a kultura, tom 9, Wrocław 1994.
 5. Handke K., Stosunek Polek do nurtów feministycznych i języka, w: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, red. K. Handke, H. Dalewska – Greń, Warszawa 1994, s. 341-359.
 6. Rejter A., Płeć – język – kultura, Katowice 2013.         
 7. Wasilewski J., Retoryka dominacji, Warszawa 2006.
 8. Steciąg M., Pop-feminizm w radiu komercyjnym (na przykładzie felietonów w Radiu Zielona Góra), w: Kobiety, feminizm i media, red. E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Poznań -Wrocław 2005, s. 135-147.
 9. Steciąg M., Higiena werbalna na portalu Feminoteka.pl, Postscriptum Polonistyczne 2014, nr 2, s. 57-70.
 10. Wojciechowska A., Magdaleny z Kossaków Samozwaniec widzenie świata, Warszawa 2000.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:17)