SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Sprawność językowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sprawność językowa
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-SJ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Idzikowska
 • dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podnoszenie poziomu sprawności językowej. Kształtowanie świadomości i wrażliwości językowej studentów. Zapoznanie studentów z zasadami poprawności językowo-stylistycznej (odpowiedni dobór środków językowych; dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej; dobre i skuteczne efekty komunikacyjne), z zasadami tworzenia wypowiedzi zróżnicowanych stylistycznie, używanych w komunikacji publicznej. Kształtowanie umiejętności przeprowadzania analiz zachowań językowych zarówno w aspekcie opisowym, jak i normatywnym. Nabywanie praktycznych umiejętności analizy i interpretacji stylistyczno-poprawnościowych w zakresie tekstów mówionych i pisanych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Sprawność językowa w zakresie wypowiedzi publicznych. Dobór środków językowych w zależności od tego, co się chce przekazać. Osiąganie celów zakładanych przez nadawcę wypowiedzi. Sprawność językowa a zasób leksykalny i gramatyczny. Sprawność językowa a odpowiedni wybór środków językowych i staranna artykulacja. Sprawność językowa a inteligencja komunikatywno-językowa.

Metody kształcenia

polimetody (prezentacje multimedialne, materiały źródłowe, zestawy ćwiczeń, analiza konkretnych zachowań językowych, metoda analizy i twórczego wykorzystania wzorów, metoda praktyki pisarskiej)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie oraz aktywny udział w zajęciach; zaliczenie wszystkich ćwiczeń i zadań

Literatura podstawowa

 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.
 2. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.
 3. Handke K., Socjologia języka, Warszawa 2009.
 4. Kaczor M., Estetyka słowa a kultura języka, Zielona Góra 2009.
 5. Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.
 6. Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2012.
 7. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.
 2. Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 11:29)