SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Historia wydarzeń medialnych w Polsce i na świecie w XX i XXI w - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Historia wydarzeń medialnych w Polsce i na świecie w XX i XXI w
Kod przedmiotu Hwm w P
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Daria Podedworna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wydarzeniami medialnymi jakie miały miejsce w XX i XXI wieku na świecie jak i w Polsce.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Wydarzenia medialne – zagadnienia teoretyczne: definicje, mechanizmy tworzenia, wydarzenia medialne a newsy, rodzaje wydarzeń, zachowania widowni, rola dziennikarzy
 2. Niedostępne wydarzenie w zasięgu masowej publiczności, czyli koronacja Elżbiety II
 3. Debata Nixon – Kennedy jako pierwszy przykład siły telewizji
 4. Medialne ceremonie pogrzebowe: J.F.K., księżna Diana i Jan Paweł II
 5. Wydarzenia sportowe wydarzeniami medialnymi
 6. Popularne konkursy a wydarzenia medialne: Eurowizja, wybory miss, Konkurs Chopinowski i inne
 7. Bajkowy świat transmitowany na żywo: królewskie śluby Karola i Diany, Williama i Kate, Harrego i Megan  
 8. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
 9. Science fiction na żywo czy wielkie kłamstwo, czyli lądowanie na księżycu
 10. Debaty polityczne i komisje śledcze jako wydarzenia medialne
 11. 11 września wydarzeniem medialnym?
 12. Katastrofa smoleńska i jej następstwa w kontekście wydarzeń medialnych
 13. Prasa pamiątką wydarzenia medialnego

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Kolokwium (50% wartości oceny)
 2. Aktywność na zajęciach (20%)
 3. Przygotowanie prezentacji w grupach (30%)

Literatura podstawowa

W. Bereś, Czwarta władza. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP, Warszawa 2000.

D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008.

T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.

T. Goban-Klas, Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009.

J. Hajduk-Nijakowska, Katastrofa jako wydarzenie medialne, [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K. Konarska i P. Kowalski, Wrocław 2012.

M. Hodalska, Wydarzenia medialne i maratony katastrof – jak trauma i terror zmieniają teorię komunikacji, „Zeszyty prasoznawcze”, T. 57 nr 4 (220), Kraków 2014.

Red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Współczesne media. Medialny obraz świata. Tom 1. Zagadnienia teoretyczne, Lublin 2015.

Red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Współczesne media. Medialny obraz świata. Tom 2. Studium przypadku, Lublin 2015.

F. Martel, Mainstream. Co się podoba wszędzie na świecie, Warszawa 2011. 

S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Katowice 2008.

E. W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Kraków 2003.

M. Vargas Llosa, Cywilizacja spektaklu, Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca

M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Kraków 2012.

Red. P. Gliński, J. Wasilewski, Katastrofa smoleńska. Reakcje społeczne, polityczne i medialne, Warszawa 2011. 

M. Kołodziejczak, A. Stępińska, Teoretyczne podstawy badań nad wydarzeniami medialnymi, "Zeszyty prasoznawcze" T. 57 nr 1, Kraków 2014.

M. Mateja, Ikonografia żałoby narodowej 2010 (na przykładzie polskiej prasy), [w:] Media wobec śmierci, red. K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcicki, Warszawa 2012.

B. Pieńkowska-Wyżyńska, Odchodzenie Papieża Jana Pawła II w telewizji publicznej jako nowy medialny rytułał, [w:] Media wobec śmierci, red. A. Gralczyk, M. Laskowska, P. Drzewiecki, Warszawa 2012.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:16)