SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stylistyka języka polskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stylistyka języka polskiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-SJP-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Maćkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie głównych zagadnień, pojęć i metod badawczych stylistyki, podniesienie sprawności językowej i stylistycznej, zrozumienie kompleksowej natury języka oraz jego historycznej zmienności. 

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursów: 1) gramatyki opisowej języka polskiego, 2) kultury języka polskiego i 3) historii języka polskiego – dziejów budowy i używania języka narodowego.

Zakres tematyczny

 1. Teoretyczno-metodologiczne podstawy stylistyki: status stylistyki we współczesnej i w dawnej systematyce wiedzy; przedmiot badań stylistyki, dominanta badawcza a rodzaje stylistyki; stosowane metody badawcze; dawne i dzisiejsze koncepcje stylu; związki i zależności między stylem a językiem, gatunkiem mowy, tekstem, kontekstem wypowiedzi.
 2. Zróżnicowanie języka polskiego: kryteria wyodrębniania i przyczyny kształtowania się odmian polszczyzny.
 3. Style funkcjonalne współczesnej i dawnej  polszczyzny: dynamika rozwojowa, główne funkcje, cechy stylowe, reprezentatywne gatunki. 
 4. Pojęcia funkcji stylistycznej, środka stylistycznego, cechy stylowej.
 5. Cechy dobrego stylu,  normy stylistyczne, błąd stylistyczny.
 6. Analiza stylistyczna tekstów dawnych: zjawisko tzw. przesłony czasowej; rola kontekstu społecznego i historyczno-kulturowego w ocenie stylu badanej wypowiedzi.
 7. Przykłady stylów indywidualnych.
 8. Analiza i interpretacja wybranych tekstów artystycznych i użytkowych.

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywności studenta podczas ćwiczeń, zaliczenie pisemnych prac, zdanie testu końcowego i egzaminu

Literatura podstawowa

 

 1. Język i styl twórcy w kręgu badań współczesne humanistyki, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra 2009.
 2. Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1988.
 3. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska: zarys, Warszawa 2001.
 4. Maćkowiak K., Współczesna refleksja nad odmianami funkcjonalnymi polszczyzny, "Poradnik językowy" 2017, z. 8, s. 24-39.
 5. Maćkowiak K., Słownik i poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia, Zielona Góra 2001.
 6. Skubalanka T., Historyczna stylistyka języka polskiego: przekroje, Wrocław 1984.
 7. Skubalanka T.,  O stylu poetyckim i innych stylach języka: studia i szkice teoretyczne, Lublin 1995.
 8. Skubalanka T., Podstawy analizy stylistycznej: rozważania o metodzie, Lublin 2002.
 9. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.
 10. „Stylistyka” - nr I: 1992 (Stylistyka dziś), nr IV: 1995 (Tekst i styl).
 11. Stylistyka a leksykologia: związki, zależności, metody, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra 2008.
 12. Systematyzacja pojęć w stylistyce, red. S. Gajda, Opole 1992.
 13. Teksty staropolskie: analiza i interpretacja, red. W. Decyk-Zięba, S. Dubisz, Warszawa 2003.
 14. Wilkoń A., Dzieje języka artystycznego w Polsce: Średniowiecze, Katowice 2004; Renesans, Katowice 2004; Język i style literatury barokowej, Kraków 2002.
 15. Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987.
 16. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.
 17. Witosz B., Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009.
 18. Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania: przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.
 19. Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 1974.
 2. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.
 3. Urbańczyk S., Słowniki i encyklopedie: ich rodzaje i użyteczność, Kraków 2000.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 11:15)