SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw:Wybrane aspekty frazeologii polskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw:Wybrane aspekty frazeologii polskiej
Kod przedmiotu 09.2--FiPlP-Pdw:WAFP-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Maćkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  Celem zajęć jest szczegółowe przedstawienie obecnego stanu wiedzy o współczesnej frazeologii i paremiologii. Ćwiczenia mają pomóc zrozumieć studentom, czym jest związek frazeologiczny i przysłowie, a także wskazać rolę tych tworów w literaturze i kulturze narodowej. Wśród zaplanowanych tematów znalazły się zagadnienia o charakterze opisowym, normatywnym, stylistycznym i historycznym. Zajęcia mają również podnieść kompetencję językową i komunikacyjną studentów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Frazeologia jako dział językoznawstwa – pole badawcze frazeologii, pojęcie związku frazeologicznego, frazeologia a frazematyka
 2. Frazeologia a semantyka – zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania znaczenia związku frazeologicznego
 3. Typy związków frazeologicznych – podstawy klasyfikacji jednostek frazeologicznych
 4. Poprawność frazeologiczna – pojęcie normy frazeologicznej, fleksja frazeologizmów
 5. Innowacje frazeologiczne – wariantywność frazeologizmów, frazeologiczna derywacja syntaktyczna
 6. Funkcje frazeologizmów w tekście – dobór związków frazeologicznych a zróżnicowanie stylistyczne wypowiedzi
 7. Frazeologia jako tworzywo tekstu artystycznego – związki frazeologiczne w twórczości wybranych poetów i pisarzy
 8. Frazeologizmy a językowy obraz świata
 9. Przysłowie w obrębie frazeologii – przysłowie jako związek frazeologiczny i twór literacki
 10. Dzieje paremiologii i paremiografii polskiej
 11. Źródła frazeologii polskiej
 12. Związki frazeologiczne w słownikach języka polskiego
 13. Komentarze frazeologiczne – z życia wybranych konstrukcji frazeologicznych

Metody kształcenia

polimetody (m.in. wykład, dyskusja, praca w grupach )

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestniczenie w zajęciach (udział w dyskusji, przedstawienie referatu ) i zaliczenie  testu końcowego.

 

Literatura podstawowa

Bąba S., Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.

Bąba S., Liberek J., Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.

Głowińska K., Popularny słownik frazeologiczny, Warszawa 2001.

Krzyżanowski J., Nowa księga przysłów polskich, t.1-4, PWN, Warszawa 1978 (lub inne wydanie)

Lewicki A.M., A.Pajdzińska, Frazeologia, [w:] Encyklopedia kultury polskiej, t.2, Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 1993

Markiewicz H. Romanowski A., Skrzydlate słowa, Warszawa 1990.

Problemy frazeologii europejskiej, t. 1, pod red. Andrzeja Marii Lewickiego, Warszawa 1996.

Słownik frazeologiczny języka polskiego, red. S.Skorupka, Warszawa 1974.

Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, opr. A.Kłosiński, E.Sobol, A.Stankiewicz, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 13:20)