SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna
Kod przedmiotu 14.4-WH-PW-PS1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii społecznej, jej powiązań z psychologią i socjologią. Dzięki uczestnictwu w zajęciach student będzie mógł lepiej zrozumieć jak przebiegają procesy myślowe, emocje i ludzkie działania.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Przedmiot psychologii społecznej, czyli między socjologią a psychologią. Człowiek istota biologiczna i społeczna. Pamięć, procesy poznawcze, poznanie społeczne. Emocje. Postrzeganie siebie i innych. Jaźń. Tożsamość jednostkowa. Tożsamość społeczna, role społeczne. Osobowość człowieka. Postawy. Procesy grupowe. Wpływ społeczny, manipulacja, konformizm. Zachowania prospołeczne i problemy społeczne. Stres, agresja – sposoby radzenia sobie z nimi. Stereotypy – czy można je przezwyciężać.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, napisanie końcowego kolokwium

Literatura podstawowa

 1. ARONSON E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2001.
 2. ARONSON E., WILSON T. D., AKERT R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 3. CIALDINI R., Wywieranie wpływu na innych, GWP, Gdańsk 2009.
 4. KENRICK D. T., NEUBERG S. L., CIALDINI R. B., Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk 2002.
 5. LACHOWICZ – TABACZEK K. (red.), Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki, Atla 2, Wrocław 2001.
 6. LEWICKA M., GRZELAK J. (red.), Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne, GWP, Gdańsk 2002.  
 7. WOJCISZKE B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2002.
 8. ZIMBARDO P. G., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. MACRAE C. N., STANGOR C., HEWSTONE M. (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, GWP, Gdańsk 1999.
 2. MIKA S.,  Psychologia społeczna, WN PWN, Warszawa 1982.
 3.  MYERS D. G., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 4. TAVRIS C., WADE C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 5. ZIMBARDO P. FG, Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 09-07-2020 01:07)