SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ontologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ontologia
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-ONT
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z: a) podstawowymi pojęciami ontologii; b) głównymi stanowiskami i poglądami w ontologii; c) rolą ontologii w filozofii i w naukach przyrodniczych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Problematyka ontologiczna (ontologia a myślenie potoczne, religijne i naukowe). Pochodzenie terminów „ontologia”, „metafizyka”, „filozofia pierwsza”; krytyka metafizyki w niektórych filozofiach; obecność metafizyki i ontologii w niektórych koncepcjach filozoficznych Pojęcie bytu, cechy formalne pojęcia bytu, drogi dochodzenia do pojęcia bytu, co decyduje o bytowości bytu. Główne stanowiska w ontologii. Koncepcje materii, czasu i przestrzeni. Najważniejsze spory w ontologii.

Metody kształcenia

Główny nacisk położony jest na metody integrujące wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin oraz na metody kształcące umiejętność wymiany poglądów. Z tych drugich eksploatowane będą przede wszystkim: dyskusje prowadzone tokiem parlamentarnym i dialogowym. Z tych pierwszych: projekt pod postacią prezentacji multimedialnej. Projekt, w którym osoby go realizujące przyjmują role ekspertów, jest wprowadzeniem do dyskusji parlamentarnych i dialogowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1) wykonanie projektu (ocena), (2) aktywny udział w dyskusji na każdych zajęciach (ocena), (3) ustne kolokwium (ocena). Ocena końcowa: średnia z (1)-(3).

Literatura podstawowa

 1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
 2. Zdzisław Cackowski, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1977.
 3. Władysław Krajewski, Ontologia, Warszawa 1965.
 4. Władysław Stróżewski, Ontologia, Kraków 2003.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Enrico Berti, Wprowadzenie do metafizyki, Warszawa 2002.
 2. Tadeusz Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Toruń 1948.
 3. Nicolai Hartmann, O podstawach ontologii, Toruń 1994.
 4. Martin Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, Warszawa 2000.
 5. Michał Hempoliński, Filozofia współczesna (część II), Warszawa 1989.
 6. Michał Hempoliński (red.), Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław 1994.
 7. Jacek Juliusz Jadacki, Spór o granice istnienia, Warszawa 2001.
 8. Mieczysław Albert Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1978.
 9. Józef Lipiec, Ontologia świata realnego, Warszawa 1979.
 10. Antoni B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 13-07-2020 03:00)