SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Coaching zespołowy i grupowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Coaching zespołowy i grupowy
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-CZG
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Barbara Czardybon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie z coachingiem zespołowym i grupowym jako skutecznymi procesami rozwojowymi,
 • wypracowanie kompetencji niezbędnych w pracy coacha grupowego,
 • rozwijanie umiejętności niedyrektywnej pracy z grupą ludzi.

Wymagania wstępne

Zaliczenie zajęć z Metodyki coachingu I i II.

Zakres tematyczny

 • Paradygmat „organizacji uczącej się”. Coaching wpisujący się w misję organizacji.
 • Warsztaty budowania zespołów (team building) a coaching zespołowy i coaching grupowy. Coaching zespołowy i grupowy jako dwa różne procesy rozwojowe. Efekt synergii w pracy z zespołem i grupą.
 • Istota, znaczenie i zastosowanie coachingu zespołowego.
 • Coaching grupowy jako uzupełnienie coachingu indywidualnego. Zalety i korzyści coachingu grupowego. Planowanie przebiegu procesu coachingu grupowego vs. specyfika grupowego coachingu bez struktury. Metody wykorzystywane w coachingu grupowym.
 • Kompetencje coacha grupowego: tzw. aktywne słuchanie, zadawanie pytań, odzwierciedlanie, moderowanie, facylitowanie.
 • Tzw. trudne sytuacje w pracy coacha z zespołem i grupą.
 • Action Learning.

Metody kształcenia

praca na procesie grupowym, praca w zespole, case study, dyskusja dydaktyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przeprowadzenie sesji coachingu zespołowego lub grupowego podczas zajęć, test wiedzy.

Literatura podstawowa

1. Bloch M., Grela J., Szewczak R., Coaching grupowy, Lublin 2017.

2. Britton J. J., Skuteczny coaching grupowy: zasoby, narzędzia, metody, tłum. P. Niedzieski, Warszawa 2016.

3. Clutterbuck D., Coaching zespołowy, tłum. J. Środa, Poznań 2012.

4. Czardybon B., Coaching jako proces wspierający racjonalne działanie organizacji, „Psychologiczne Zeszyty Naukowe” 2017, nr 1, s. 105–121.

Literatura uzupełniająca

1. Czarkowska L. D., Coaching grupowy jako metoda rozwoju inteligencji emocjonalnej i proaaktywności przedsiębiorców w sektorach kreatywnych, [w:] Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, (red.) P. Górski, Warszawa 2015, s. 147–159.

2. Dolot A., Action learning jako metoda rozwoju pracowników, [w:] Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, (red.) M. Makowiec, Kraków 2015, s. 101–106.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 17-07-2020 02:16)