SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kognitywistyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kognitywistyka
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-KOG
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest wprowadzenie do podstawowych zagadnień, którymi zajmuje się kognitywistyka

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zapoznanie Studentów z kilkoma kluczowymi zgadnieniami łączącymi podstawowe dyscypliny kognitywne, tj. językoznawstwo kognitywne i gramatyka generatywna, filozofia umysłu, sztuczna inteligencja, neuronauki i psychologia poznawcza. 

Metody kształcenia

Opis, metoda przypadków, dyskusja, praca z podręcznikiem akademickim. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia to zdanie testu końcowego.

Literatura podstawowa

  1. Dennett, D. 2016. Świadomość. Copernicus Center Press.
  2. Damasio, A. 2002. Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.
  3. Kalat, J. 2016. Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa, PWN.
  4. Sapolsky, R. 2010. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. PWN.

Literatura uzupełniająca

  1. Górska T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. 2012. Mózg a zachowanie. Warszawa, PWN.
  2. Gerhardt, S. 2015. Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
  3. Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do praktyki. 2014. Pąchalska, M. et al. PWN.
  4. Walsh, K., Darby, D. 2016. Neuropsychologia kliniczna. Sopot, GWP. 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 17-07-2020 03:38)