SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy coachingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy coachingu
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-PC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Barbara Czardybon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy na temat specyfiki coachingu na tle innych działań rozwojowych, a także wprowadzenie w coachingowy styl zarządzania. Studenci nabędą praktyczne umiejętności stosowania podstawowych narzędzi w pracy z klientem. Nacisk położony zostanie na wyrobienie w nich zdolności odpowiedzialnego wykonywania profesji coacha.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

 • Definicje i rodzaje coachingu. Filozoficzne i psychologiczne zaplecze coachingu. Coaching a inne formy rozwoju potencjału twórczego człowieka.
 • Teorie uczenia się osób dorosłych.
 • Specyfika komunikacji coachingowej. Podstawowa terminologia dotycząca procesu coachingu. Główne kompetencje coacha. Inteligencja emocjonalna.
 • Zjawiska nieświadome istotne w relacji coachingowej – rozpoznawanie i sposoby radzenia sobie z nimi. Ogólne zasady praktyki coachingowej. Kodeks etyczny coacha.
 • Co-active coaching. Pozycje słuchania J. Enrighta.
 • Coaching jako jeden ze stylów zarządzania.
 • Warsztat sesji coachingowej.

Metody kształcenia

praca indywidualna i w parach, „burza mózgów”, warsztat grupowy, dyskusja moderowana

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie uczestnictwa w zajęciach, prowadzenia koaktywnej sesji coachingowej, aktywnego udziału w warsztacie grupowym, pracy indywidualnej i w parach oraz w dyskusjach; przygotowanie projektu

Literatura podstawowa

 1. Bavister S., Vickers A., Coaching, tłum. M. Kowalczyk, Gliwice 2007.
 2. Bennewicz M., Coaching, czyli Restauracja osobowości, Warszawa 2013.
 3. Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, (red.) M. Sidor-Rządkowska, Kraków 2009.
 4. Enright J., Pozycje słuchania terapeutycznego, „Nowiny Psychologiczne” 1985, nr 3.
 5. Gallwey T. W., Tenis. Wewnętrzna gra, tłum. R. Madejczyk, Pszczyna 2006.
 6. Kućka J. i in., Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Gliwice 2013, wyd. 2.
 7. McLeod A., Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów, tłum. M. Witkowska, Gliwice 2008.
 8. Rogers J., Coaching. Podstawy umiejętności, tłum. K. Konarowska, D. Porażka, Gdańsk 2013.
 9. Rzycka O., Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi, Warszawa 2010.
 10. Spencer J., Kto zabrał mój Ser?, tłum. A. Kurpiewski, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Coaching doskonały. Przewodnik profesjonalny, (red.) J. Passmore, tłum. B. Grabska-Siwek, G. Siwek, Warszawa 2012.
 2. Gordon Th., Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców, tłum. A. Makowska, Warszawa 2000, wyd. 2.
 3. Kimsey-House H. i in., Coaching koaktywny. Zmiany w biznesie, zmiany w życiu, tłum. M. Piechnik-Potęga, Warszawa 2014, wyd. 2.
 4. Law H., Ireland S., Hussain Z., Psychologia coachingu, tłum. G. Skoczylas, Warszawa 2010.
 5. Life Coaching. Relacje w równowadze, (red.) K. Ramirez-Cyzio, Warszawa 2010.

Uwagi

Podstawy coachingu - to pierwsze ścisle praktyczne zajęcia kierunkowe, podczas których studenci nie tylko nabywają wiedzy i określonych kompetencji, ale też mają okazję sami wejść w proces i wdrażać pewne zmiany we własnym życiu. Okresem optymalnym na to jest przerwa ok. dwóch tygodni.


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 18-07-2020 04:43)