SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A2: Filozofia zła - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A2: Filozofia zła
Kod przedmiotu 08.1-WH-CiDFP-PFZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z uporządkowanym problemowo, tematycznie oraz historycznie zagadnieniu zła w ujęciu filozoficznym.

Wymagania wstępne

Bez wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Ujęcia problemowe: 1) Metodologiczne aspekty filozofii zła 2) Opętanie jako działanie zła osobowego a opętanie z perspektywy psychiatrii; 3) Redukcjonizm w pojmowaniu cierpienia;4) Etyka klasyczna i nowożytna wobec problemu cierpienia; 5) Problem teodycei w tradycji filozofii europejskiej i w filozofii współczesnej. Analizy w porządku historyczno-osobowym: 6) Ujęcia cierpienia w literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu (Mezopotamia, Egipt, Starożytny Izrael); 7) Zło w etyce Arystotelesa; 8) Pochodzenie i natura zła w filozofii Plotyna; 9) Rozumienie zła w filozofii Augustyna z Hippony 10) Koncepcja zła w filozofii Tomasza z Akwinu; 11) Artur Schopenhauer na temat zła; 12) C.S. Lewis o chrześcijańskiej odpowiedzi na zło; 13) Zło a racjonalność - w koncepcji Alvina Plantingi; 14) Leszek Kołakowski o diable.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test wyboru z progami punktowymi.

Literatura podstawowa

Bańka Józef, Materia jako "pierwsze zło" w "Enneadach" Plotyna, w: Wiśniewski (red.), Studia..., s. 21-33.

Bylica Piotr, Zaburzenia dysocjacyjne czy opętanie przez Szatana? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opętań, w: Józef Zon (red.), Pogranicza nauki. Protonauka - paranauka - pseudonauka, Lublin 2009, s. 209-225.

Czarnik Tadeusz, Zło w etyce Arystotelesa, w: Wiśniewski (red.), Studia..., s. 15-19.

Dymarski Zbyszek, Filozofia diabła Leszka Kołakowskiego, w: Wiśniewski (red.), Studia...,  s. 181-195.

Hubaczek Krzysztof, Teodycea braku teodycei. Problem zła w koncepcji Johna Hicka, "Analiza i Egzystencja" 4(2006), s. 135-156.

Lewis Clive S., Problem cierpienia, Kraków 2010.

Mendeluk Paukina, Trzy koncepcje zła w myśli filozoficznej oraz religijnej, "Studia z historii filozofii" 4(9)/2018, s. 217-235.

Miodyński Leon, Zło a metafizyczna natura świata. Artur Schopenhauer wobec problemu zła, w: Wiśniewski (red.), Studia..., s. 75-84.

Olszewski Mikołaj, Bóg a zło w myśli Tomasza z Akwinu,w: Wiśniewski (red.), Studia..., s. 51-58.

Podolski Adam, Problematyka cierpienia w literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu, w: Kalinowski, Niewiadomska, Szot (red.), Cierpienie..., s. 21-34.

Marek Czachorowski, Redukcjonizm w pojmowaniu cierpienia, w: Kalinowski, Niewiadomska, Szot (red.), Cierpienie..., s. 35-44.

Marek Czachorowski, Klasyczna i nowożytna etyka a cierpienie, w: Kalinowski, Niewiadomska, Szot (red.), Cierpienie..., s. 45-52

Kalinowski Mirosław, Niewiadomska Iwona, Szot Leon (red.), Cierpienie - między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne, Lublin 2014.

Podrez Ewa, Problem zła z perspektywy metafizycznego optymizmu i pesymizmu (Rozważania o złu św. Augustyna i Artura Schopenhauera), w: Wiśniewski (red.), Studia..., s. 59-74.

Trela Natalia, Plantinaga. Racjonalność i zło, w: Wiśniewski (red.), Studia..., s. 213-216.

Wiśniewski Ryszard (red.), Studia z dziejów filozofii zła, Toruń 1999.

Wiśniewski Ryszard, O przedmiocie i metodach filozofii zła, w: Wiśniewski (red.), Studia..., s.  5-13.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 10-07-2020 01:05)