SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A2: Etyka stosowana - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A2: Etyka stosowana
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PES
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ukazanie możliwości zastosowania argumentacji etycznej do szczegółowych dziedzin życia

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Etyka a prawo

2. Etyka a polityka

3. Etyka a środowisko: życie, ekologia, prawa zwierząt.

4. Etyka wobec: kary śmierci, samobójstwa, eutanazji, aborcji, konsekwencji rewolucji terapeutycznej.

5. Problem ubóstwa na świecie - sprawiedliwość a miłosierdzie.

6. Etyka wobec seksualności człowieka.

7. Etyka walki. 

Metody kształcenia

Analiza tekstów, dyskusja panelowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium, znajomość wybranych lektur

Literatura podstawowa

1. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998.

2. Etyka. Zarys., red. J. Pawlica, Kraków 1992.

3. Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, przekł., oprac. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1993. 

4. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001

5. D. Ślęczek-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, Katowice 2014.

Literatura uzupełniająca

1. R. B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996. 

2. J. McMahan, Etyka zabijania, Warszawa 2012.

3. O etyce służb społecznych, pod red. W. Kaczyńskiej, Warszawa 2010.

4. E. Nowak, K.M. Cern, Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008. 

5. R.Z. Morawski, Etyczne aspekty działalności badawczej w naukach empirycznych, Warszawa 2011. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 18-07-2020 05:03)