SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B2: Psychologia kulturowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B2: Psychologia kulturowa
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-PPK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Urszula Gembara
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy z zakresu psychologiczno-kulturowych aspektów funkcjonowania człowieka.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Zadania psychologii kulturowej.

2. Różnice kulturowe a psychologia.

3. Kulturowe uwarunkowania procesów psychicznych i wybranych aspektów osobowości.

4. Wpływ kultury na rozwój człowieka.

5. Akulturacja jako zjawisko społeczne.

6. Kultura a psychopatologia.

7. Psychologia kulturowa a twórczość.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, pokaz

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena ze sprawdzianu, modyfikowana oceną aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa

Matsumoto D., Juang L.(2007), Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Price W.F., Crapo R.H. (2003), Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk: GWP.

Kwiatkowska A., Grzymała-Moszczyńska H. (2010), Psychologia międzykulturowa, [W:] Strelau J., Doliński D. (red.) Psychologia Akademicka. Podręcznik. T.2. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Lewicka M.(2012) Psychologia miejsca. Warszawa: SCHOLAR.

Nęcka E. (2002) Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 10-07-2020 01:12)