SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B2: Mózg ludzki-procesy psychologiczne i zachowanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B2: Mózg ludzki-procesy psychologiczne i zachowanie
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-PML
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studenta zintegrowanej wiedzy z zakresu neuronauk i psychologii wyjaśniającej wzajemne relacje między czynnościami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego a funkcjonowaniem psychicznym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Punkty styku między neurobiologią i psychologią; struktura i funkcje mózgowia; powiązania między strukturami anatomicznymi ośrodkowego układu nerwowego z czynnościami mózgowia; mechanizmy emocji w oparciu o wiedzę na temat ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego; mózg a funkcjonowanie psychiczne i dziedziny pokrewne (neuropsychologia kliniczna, poznawcza, neuropsychiatria, etc.); neuronauka a mentalizowanie, w tym związek z psychoterapią.

Metody kształcenia

Opis, metoda przypadków, dyskusja, praca z podręcznikiem akademickim i artykułami naukowymi. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia to zdanie testu końcowego.

Literatura podstawowa

  1. Kalat, J. 2016. Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa, PWN.
  2. Sapolsky, R. 2010. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. PWN.
  3. Allen et al. 2014. Mentalizowanie w praktyce linicznej. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Literatura uzupełniająca

  1. Górska T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. 2012. Mózg a zachowanie. Warszawa, PWN.
  2. Gerhardt, S. 2015. Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
  3. Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do praktyki. 2014. Pąchalska, M. et al. PWN.
  4. Walsh, K., Darby, D. 2016. Neuropsychologia kliniczna. Sopot, GWP. 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 10-07-2020 01:08)