SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A5: Nauka a religia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A5: Nauka a religia
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PNR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z problemowo uporządkowanym obrazem relacji między nauką (naukami empirycznymi) a religią, tj. przede wszystkim religiami teistycznymi.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Istota metody naukowej a problemy odróżniania nauki od nienauki, w tym od religii; 2) Naukowe (socjologiczne, psychologiczne i socjobiologiczne) wyjaśnienia religii; 3) Naturalizm jako warunek naukowości; 4) Problem nadnaturalnych ingerencji w przyrodzie: cuda, opętania; 5) Doświadczenia bliskie śmierci (Near-death experiences) a problem dualizmu duszy i ciała; 6) Teistyczna doktryna o stworzeniu a rewolucja naukowa XVI-XVII w., w tym: sprawa Kopernika; sprawa Galileusza; religijne aspekty nauki uczonych z Royal Society; 7) Darwinizm a religia: problem pochodzenia życia i człowieka; rola teorii Darwina w ugruntowaniu naturalizmu w nauce; 8) Fizyka współczesna a teizm: fizyka kwantowa a dualizm duszy i ciała; Wielki Wybuch a Stworzenie; koncepcje wieloświata i zasady antropiczne a teistyczne wyjaśnienie racjonalnego uporządkowania przyrody; 9) Stanowiska w sporze o relację między nauką a religią; 10) Poziomy analizy twierdzeń nauki i religii.

Metody kształcenia

Wykład, pogadanka, prelekcja, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, pokaz z zastosowaniem technologii multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, test zaliczeniowy.

Literatura podstawowa

(wybrane fragmenty – ustalane na bieżąco w trakcie trwania semestru):

 1. Bylica Piotr, Darwin o celowości w przyrodzie, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2008, nr 3-4, s. 259-273.
 2. Bylica Piotr, Darwinizm i koncepcja wieloświata a religijne wyjaśnienie racjonalnego porządku i poznawalności przyrody, Zagadnienia Naukoznawstwa 2012, t. XLVIII, z. 3, s. 185-204.
 3. Bylica Piotr, NDE a empiryczność argumentów na rzecz tezy o dualizmie duszy i ciała w kontekście relacji nauki i wiary, w: Wiesław Dyk (red.), Sozologia systemowa: Noosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 91-132.
 4. Bylica Piotr, Wpływ teizmu chrześcijańskiego na rozumienie nauki oraz relacji miedzy sferą przyrodniczą i nadprzyrodzoną w okresie rewolucji naukowej XVI-XVII w. a teza o wrodzonym konflikcie między nauką i religią
 5. Bylica Piotr, Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 7, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, s. 250.
 6. Bylica Piotr, Zaburzenia dysocjacyjne czy opętanie przez Szatana? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opętań
 7. Gribbin John, Rees Martin, Kosmiczne zbiegi okoliczności. Ciemna materia, ludzkość i antropiczna kosmologia, przeł. Piotr Amsterdamski, Seria: Człowiek i Wszechświat, Cyklady, Warszawa 1996.
 8. Jodkowski Kazimierz, „Dlaczego ewolucjonizm prowadzi do ateizmu?”, w: Józef Dębowski, Marek Hetmański (red.), Poznanie. Człowiek. Wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 65-76.
 9. Jodkowski Kazimierz, „Twarde jądro ewolucjonizmu", Roczniki Filozoficzne 2003, t. 51, z. 3, s. 77-117.
 10. Jodkowski Kazimierz, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 1, Wydawnictwo Megas, Warszawa 2007.
 11. Lewis Cilve S., Cuda. Rozważania wstępne, przeł. Krzysztof Puławski, Media Rodzina, Poznań 2010.
 12. Sagan Dariusz, Naturalizm metodologiczny a zagadnienie prawdy w nauce, w: Andrzej L. ZACHARIASZ (red.), Poznanie a prawda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 167-173.
 13. Whitehead Alfred N., Nauka i świat współczesny, IW Pax, Warszawa 1988.
 14. Wszołek Stanisław, Wprowadzenie do filozofii religii, WAM, Kraków 2004.
 15. Życiński Józef Abp., Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej, RW KUL, Lublin 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Bylica Piotr, Nauka światopoglądowo neutralna?, Fronda: pismo poświęcone 2012, nr 63, s. 66-79.
 2. Grant Edward, Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym, Prószyński i S-ka, Warszawa cop. 1996.
 3. McGrath Alister, Nauka i religia, WAM, Kraków 2009.
 4. Rodewyk Adolf, Demoniczne opętanie dzisiaj. Fakty i interpretacje, przeł. Małgorzata Grzesik, R.A.F. Scriba, Racibórz 1995.
 5. Sagan Dariusz, „Kardynał Schönborn a stanowisko Kościoła katolickiego wobec sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem”, Filozofia Nauki 2006, nr 1 (53), s. 107-118.
 6. Świerzyński Adam, Filozofia cudu. W poszukiwaniu adekwatnej koncepcji zdarzenia cudownego, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.
 7. Życiński Józef, Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego, Prace Wydziału Filozoficznego, t. 89, Wyd. TN KUL, Lublin 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 17-07-2020 03:53)