SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A5: Aksjologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A5: Aksjologia
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z podstawami aksjologii ogólnej, które mają stanowić podstawę do rozumienia ogólnej teorii wartości, sporów wokół wartości i terminologii aksjologicznej. 

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z zakresu historii filozofii i etyki. 

Zakres tematyczny

1. Wartośći i dobro - historia zagadnienia.

2. Problem istnienia wartości: główne stanowiska etyczne.

3. Problem możliwości poznania wartości: główne stanowiska.

4. Klasyfikacje i hierarchizacje wartości - kryteria systematyzacji.

5. Etyka aksjologiczna Maxa Schelera.

6. Wartości i odpowiedzialność w ujęciu Nicolai Hartmanna.

7. Własności wartości w poglądach polskich filozofów:

- czego nie wiemy o wartościach w poglądach Romana Ingardena

- wynikowość wartości w ujęciu Władysława Tatarkiewicza

- myślenie według  wartości (J. Tischner)

Metody kształcenia

Dyskusja panelowa, referat, prezentacja. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium, znajomość wybranych lektur

Literatura podstawowa

1. M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, Warszawa 1990.

2. W. Mejbaum, Człowiek w  świecie wartości, Warszawa 2000.

3. Wartości: Etyka i estetyka. Antologia tekstów filozoficznych. red. S. Jedynak, Wrocław 1991.

4. Etyka. Antologia tekstów. red. Z. Kalita, Wrocław 1995.

Literatura uzupełniająca

1. Ontologia wartości, red. J. Lipiec, Lublin 1990.

2. L. Kopciuch, Wolność a wartości. Max Scheler, Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand, Hans Reiner, Lublin 2010.

3. R. Ingarden, Książeczka o człowieka, (wydanie dowolne)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 17-07-2020 03:41)