SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny: Etyka zawodu coacha - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny: Etyka zawodu coacha
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-WME
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zwrócenie uwagi na etyczne aspekty zawodu coacha i kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych w oparciu o wiedzę dotyczącą wartości moralnych, zasad etycznych i praw człowieka.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Etyka zawodowa jako praktyka stosowania zasad etycznych do specyficznych zawodów. Zawody pomocowe w XXI wieku. Kodeksy, wzorce i etos zawodowy w pracy coacha. Godność i tożsamość jednostki. Odpowiedzialność w etyce zawodowej. Problem niezależności i podejmowania decyzji. Prawa człowieka.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusja, analiza tekstów źródłowych, analiza kodeksów organizacji coachingowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie egzaminu ustnego.

Literatura podstawowa

1. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998

2. I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] taż, Etyka. Pisma wybrane, oprac. P.J. Smoczyński, Wrocław 1992

Literatura uzupełniająca

1. O etyce służb społecznych, red. W. Kaczyńska, Warszawa 2010

2. R. Saleci, Tyrania wyboru, Warszawa 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 17-07-2020 05:47)