SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny: Filozofie Wschodu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny: Filozofie Wschodu
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-WMFW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z głównymi problemami i ideami filozoficznymi występującymi w filozoficzno-religijnych systemach przekonań Dalekiego i Bliskiego Wschodu.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Filozoficzne założenia i koncepcje w hymnach Rigwedy; 2) Filozofia Upaniszad, włącznie z nauką Bhagavadgity; 3) Materializm, sensualizm i hedonizm w starożytnych Indiach; 4) Realizm Dżinistów; 5) Filozoficzne i religijne aspekty i szkoły buddyzmu; 6) Njaja i Wajsieszika; 7) Sankhja i Joga; 8) Mimansa i Wedanta; 9) Filozofia taoizmu; 10) Filozofia Arabska.

Metody kształcenia

Wykład, pogadanka, prelekcja, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, pokaz z zastosowaniem technologii multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, test zaliczeniowy.

Literatura podstawowa

(wybrane fragmenty – ustalane na bieżąco w trakcie trwania semestru):

 1. Bhagawadgita czyli Peśń Pana, Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź 1988.
 2. Dziwisz Marian (red.), Taoizm, Wyd. Pisma Literacko – Artystycznego, Kraków 1988.
 3. Eliade Mircea, Joga. Nieśmiertelność i wolność, PWN, Warszawa 1984.
 4. Jakubczak Marzena, Poznanie wyzwalające : filozofia jogi klasycznej, "NOMOS", Kraków 1999.
 5. Mejor Marek, Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach, Prószyński i S-ka 2001.
 6. Radhakrishnan S., Filozofia indyjska, T. 1, 2, PAX, Warszawa1960.
 7. Sieradzan, Wit Jaworski, Mariusz Dziwisz (red.), Buddyzm, Wyd. Pisma Literacko – Artystycznego, Kraków 1987.
 8. Lao-tsy, Tao-Te-King czyli Księga Drogi i Cnoty, w: Literatura na Świecie 1987, Nr 1 (186), s. 3-72.
 9. Taylor Richard C. , Peter Adamson, Historia filozofii arabskiej, WAM, Kraków 2015.
 10. Tokarski Stanisław, Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu, PAN, Zakład Krajów Pozaeuropejskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź 1987.
 11. Żbikowski Tadeusz, „Prawie wszystko o Tao”, Literatura na Świecie 1987, Nr 1 (186), s. 73-84.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 17-07-2020 05:50)