SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A6: Filozofia płci - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A6: Filozofia płci
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PWFP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z filozoficzną problematyką płci. Omówione zostaną poglądy filozofów na temat natury kobiet i mężczyzn, ich pozycji społecznej. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Aksjologia płci w ujęciu Platona. Płeć jako determinanta roli i pozycji społecznej według nauki Arystotelesa. Egalitaryzm według stoików. Płeć w myśli chrześcijańskiej. Zagadnienie płci w filozofii humanistycznej. Patriarchalizm i paternalizm w angielskiej myśli filozoficznej XVII w. Kobieta i mężczyzna w filozofii Oświecenia. Liberalny profeminizm J.S. Milla. Idea społecznej równości płci w wizjach komunistycznych i socjalistycznych. Mizoginizm w filozofii XIX w. Męskość i kobiecość w ujęciu psychoanalizy. Płeć w perspektywie antropologii fenomenologicznej. Myśl chrześcijańska wobec procesów emancypacyjnych. Płeć w ujęciu egzystencjalnym. Krytyka feministyczna.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca z tekstem, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność za zajęciach, kolokwium

Literatura podstawowa

  1. Kiejzik L., Kobiety w filozofii. Filozofowie o kobietach, Zielona Góra 2012.
  2. Szczap A., Kobiety i filozofia, Zielona Góra 2016.
  3. Uliński M., Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Agacinski S., Polityka płci, Warszawa 2000.
  2. Coole D., Women In Political Theory. From Ancient Misogyny to Contemporary Feminism, Londyn 1988.
  3. Hamilton R., The Liberation of Women. A Study of Patriarchy and Capitalism, Londyn 1990.
  4. Okin S., Woman In Western Political Though, Princeton 1979.
  5. Pakszys E., Między naturą a kulturą: kategoria płci/rodzaju w poznaniu, Poznań 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 18-07-2020 06:02)