SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot humanistyczny: Antyczne korzenie wspołczesnej Europy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny: Antyczne korzenie wspołczesnej Europy
Kod przedmiotu 08.3-WH-FP-PHA-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Daria Janiszewska-Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie głównych linii rozwojowych w dziejach starożytnej Europy kręgu śródziemnomorskiego z uwzględnieniem powstania i rozwoju cywilizacji grecko-rzymskiej; przedstawienie kształtowania się pierwszych zorganizowanych społeczeństw i państw; kształtowania się religii pogańskich i chrześcijaństwa oraz jego ekspansji i ewolucji w stosunku do pogańskiego dorobku cywilizacyjnego; ukazanie różnych stanowisk historiograficznych dotyczących etnogenezy Grecji i Rzymu; znaczenia antycznego dorobku kulturowego i zdobyczy cywilizacyjnych dla współczesnej Europy.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Grecja mityczna. W kręgu kultury minojskiej i mykeńskiej. Świat homerycki; 2) Grecja w epoce archaicznej. Powstanie pisma. Polis grecka: charakter, struktura, idea. Wspólnota i obywatelstwo; 3) Paideia grecka. Modele wychowania: Sparta i Ateny; 4) Człowiek i wojna w greckiej polis. Model hoplicki i ideologia wojenna; 5) Aleksander Wielki i jego spuścizna; 6) Powstanie Rzymu. Mity założycielskie i rzymska tożsamość; 7) Rzymianin - obywatel i polityk. Idea rzymskiej republiki; 8) Rzymianin - wódz i żołnierz; 8) Upadek republiki rzymskiej; 9) Cesarstwo rzymskie. Narodziny i przekształcenia systemu pryncypatu; 10) Cesarstwo rzymskie i jego uniwersalizm kulturowy; 11) Konsekwencje kulturowe podboju rzymskiego. Rola miast i prowincji. Proces urbanizacji i romanizacji. Język i prawo. Społeczeństwo; 12) Religia rzymska. Nowe tendencje religijne okresu cesarstwa; Kult i ideał władcy; 15) Upadek, czy przemiana świata grecko-rzymskiego? W poszukiwaniu kontynuacji.

Metody kształcenia

Podstawowymi metodami kształcenia są: rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem nad tekstem źródłowym i tekstem naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach, która polega na udziale w dyskusji i prezentacji referatu. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Powinna im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 – aktywność w dyskusji, 1 – za prezentację referatu. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach sprawdzianu.

Ocena końcowa:

4 pkt. – dostateczny

5 pkt.  – dostateczny plus

6 pkt. – dobry

7 pkt. – dobry plus

8 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

 1. Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 1999.
 2. Stabryła S., Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1998.
 2. Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988.
 3. Bravo B., Węcowski M., Wipszycka E., Wolicki A., Historia starożytnych Greków, t. II, Warszawa 2009.
 4. Bringmann K., Historia republiki rzymskiej. Od początków do czasów Augusta, Poznań 2010.
 5. Brown P., Świat późnego antyku, Warszawa 1991.
 6. Canfora L., Obywatel, [w:] Człowiek Grecji, pod red. J. P. Vernant, Warszawa 2000, s. 143-180.
 7. Cassola F., Kim byli Grecy?, [w:] Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. W. Langauera, L. Trzcionkowskiego, Warszawa 2011, s. 57-72.
 8. Człowiek Grecji, pod red. J. P. Vernant, Warszawa 2000.
 9. Człowiek Rzymu, pod red. A. Giardina, Warszawa 1997.
 10. Europa rzymska, pod red. E. Bisphama, Warszawa 2010.
 11. Garland Y., Człowiek i wojna, [w:] Człowiek Grecji, pod red. J. P. Vernant, Warszawa 2000, s. 67-103.
 12. Hansen M.H., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999, s. 69-77.
 13. Hansen M. H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, Warszawa 2011.
 14. Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2006.
 15. Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1996.
 16. Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1976 i n.
 17. Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987.
 18. Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997 i n.
 19. Marrou H.I., Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969.
 20. Roth J. P., Rzymska sztuka wojenna, Warszawa 2011.
 21. Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 08-07-2020 23:57)