SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot humanistyczny - Władcy świata - dzieje nowożytnych imperiów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny - Władcy świata - dzieje nowożytnych imperiów
Kod przedmiotu 08.3--CiDFP-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dariusz Fabisz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Próba zdefiniowania pojęcia: imperium. Zapoznanie z genezą, istotą i charakterem imperiów nowożytnych (na wybranych przykładach). Ukazanie form i metod rywalizacji o panowanie nad światem w czasach nowożytnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Imperium Iberów.
 2. Portugalia podbija świat.
 3. Imperium brytyjskie.
 4. Zamorskie imperium Francji.
 5. Holenderskie imperium kupieckie.
 6. Imperium carów rosyjskich.
 7. Imperium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 8. Imperium II i III Rzeszy.
 9. Włoski „imperializm ubogich”.
 10. Imperium samurajów.
 11. Imperium Belgii.
 12. Austriacki imperializm.

Metody kształcenia

dyskusja, rozmowa nauczająca, praca pod kierunkiem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność, aktywny udział w zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium (tylko osoby nieaktywne na zajęciach), zaliczenie lektury.

Literatura podstawowa

 1. Briggs A., Clavin P., Europa dwóch stuleci 1789-1989, Wrocław 2000;
 2. Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 1999;
 3. Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Kraków 2013;
 4. Ferguson N., Potęga pie.iądza, Kraków 2010;
 5. Kemp T., Industrializacja w XIX-wiecznej Europie, 1998;
 6. Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny – rozkwit – upadek, Warszawa 1994;
 7. Rosenberg N., Birdzel Jr. L.E., Historia kapitalizmu, Kraków 1994.

Literatura uzupełniająca

 1. Balicki J., Bogucka M., Historia Holandii, Wrocław 1989;
 2. Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1994;
 3. Bazylow L., Historia Rosji, Wrocław 1985;
 4. Boxer C.R., Morskie imperium Holandii, Gdańsk 1980;
 5. Czapliński W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 1990;
 6. Felczak W., Historia Węgier, Wrocław 1983;
 7. Gierowski J.A., Historia Włoch, Wrocław 1986;
 8. Katz H., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 1971;
 9. Kieniewicz J., Historia Indii, Warszawa 1985;
 10. Kieniewicz J., Historia Półwyspu Iberyjskiego, Warszawa 1983;
 11. Kiwerska J., Afryka. Źródła sukcesów i klęsk, Poznań 1985;
 12. Tubielewicz J., Historia Japonii, Wrocław 1984;
 13. Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1985;
 14. Zins H., Historia Anglii, Wrocław 1995.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 06-10-2020 18:26)