SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logika i semiotyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logika i semiotyka
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-LOG-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie logicznych aspektów języka.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Nazwy (zakres, treść, definicje). Zdania kategoryczne (sylogizmy). Spójniki zdaniowe (forma zdaniowa, metoda 0-1, prawda logiczna, wynikanie logiczne). Język predykatów (schematy kwantyfikatorowe zdań).

Metody kształcenia

Dyskusja, rozwiązywanie problemów logicznych, praca pisemna..

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1. Z. Ziembiński, Logika praktyczna.

2. L. Borkowski, Elementy logiki formalnej.

3. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

Literatura uzupełniająca

1. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)