SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia płci - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia płci
Kod przedmiotu 14.2-WH-K-SP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Gender studies i tożsamość płci
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką płci kulturowej i biologicznej jako czynników różnicujących postawy i zachowania kobiet oraz mężczyzn, wyznaczających role w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Płeć kulturowa i biologiczna jako czynnik różnicujący postawy i zachowania kobiet i mężczyzn, wyznaczający role w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym. Badanie różnic międzypłciowych zdolności werbalne, przestrzenne. Płeć jako produkt społeczny.Płeć jako stereotyp lub schemat; rozwój stereotypów, ich nabywanie.Socjalizacja do ról płciowych ."Natura" czy wychowanie? Teorie społecznego uczenia się a teorie feministyczne. Pola męskiej dominacji i kobiecego podporządkowania. Role kobiet i mężczyzn w rodzinie. Instytucje kształtujące odmienną tożsamość (rodzina, szkoła, grupy rówieśnicze, stowarzyszenia, media itp). Płeć a segmentacja rynku pracy, jej przyczyny oraz skutki. Kobiety i mężczyźni w polityce. Terminy: "szklany sufit" - "lepka podłoga". Współczesny kryzys tradycyjnych koncepcji męskości i kobiecości i jego źródła. Szanse i bariery równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, debata, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, kolokwium

Literatura podstawowa

  1. Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002.
  2. Renzetti C.,Curran D., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2005.
  3. Walsh M., Kobiety mężczyźni i płeć. Debata w toku, Warszawa 2003.
  4. Slany K. (red.) Gender w społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Cieniuch S., Szklany sufit. Bariery i ograniczenia kobiet, Warszawa 2004.
  2. Hołówka T (red.), Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa 1982.
  3. Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)