SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Główne nurty feminizmu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Główne nurty feminizmu
Kod przedmiotu 08.9-WH-K-GNF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Występuje w specjalnościach Gender studies i tożsamość płci
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem kursu jest zdefiniowanie feminizmu jako wielości pomysłów i koncepcji tłumaczących źródła nierówności społecznej kobiet i mężczyzn. Zaprezentowanie głównych nurtów feministycznych, kolejnych fal feminizmu oraz uwrażliwienie na kwestie dyskryminacji ze względu na płeć.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Źródła feminizmu. Historia ruchów kobiecych. Periodyzacja feminizmu (trzy fale feminizmu). Walka o prawa kobiet i równość płci. Kategorie i rodzaje feminizmu (feminizm liberalny, radykalny, marksistowski, socjalistyczny, kulturalny, psychoanalityczny, egzystencjalny, postmodernistyczny, wielokulturowy, globalny, ekofeminizm). Główne problemy współczesnego feminizmu (przemoc wobec kobiet, feministyczna krytyka nauki, sztuki, teologii.

Metody kształcenia

Różne formy wykładu, dyskusja na podstawie przeczytanego tekstu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: przygotowanie do zajęć, punkty za aktywność, krytyczne uwagi na temat tekstu źródłowego

Wykład: egzamin pisemny

Literatura podstawowa

 1. Beauvoir S. de, Druga płeć, Warszawa 1972, 2003.
 2. Bebel A., Kobieta i socjalizm, Kraków 1907.
 3. Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości”, Warszawa 2008.
 4. Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, różne wydania.
 5. Górnicka-Boratyńska A. (oprac.), Chcemy całego życia: antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939, Warszawa 1999.
 6. Hołówka T., Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa 1984.
 7. Irigaray L., Rynek kobiet w: „Przegląd filozoficzno-literacki", nr 1 (13), s. 15-30.
 8. Mill J. St., O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Kraków 1995.
 9. Ockrent Ch., Czarna księga kobiet, Warszawa 2007.
 10. Wollstonecraft M., Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca

 1. Bator J., Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek "drugiej fali”, Gdańsk 2001.
 2. Bidwell G., Bunt długich spódnic: Emelina Pankhurst, Katowice 1972.
 3. Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996.
 4. Gajewska A., Hasło: feminizm, Poznań 2008.
 5. Gontarczyk E., Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych, Poznań 1995.
 6. Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Warszawa 2001.
 7. Humm M. Słownik feminizmu, Warszawa 1993.
 8. Majewska E., Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny, Warszawa 2009.
 9. Mizielińska J., (De)konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, Gdańsk 2004.
 10. Putnam Tong R., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.
 11. Ślęczka K., Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Katowice 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)