SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza dyskursu medialnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza dyskursu medialnego
Kod przedmiotu 15.1-WH-PKI-ADM-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Przemysł kreatywny w internecie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotów jest wypracowanie umiejętności krytycznego interpretowania przekazów medialnych. Głównym punktem odniesienia będą tu koncepcje dyskursu, w szczególności Krytyczna Analiza Dyskursu. Studenci zapoznają się z modelami humanistycznymi wykorzystującymi kategorię dyskursu, oraz nauczą się wykorzystywać ją w praktyce, w celu rozumienia treści medialnych oraz dostrzegania ich dyskursywnych uwarunkowań oraz narzucanych przez media strategii interpretacji. Przy okazji wspólnej analizy przekazów medialnych, studenci będą mieli okazję zastosować nabytą wiedzę w praktyce. 

Wymagania wstępne

Brak. 

Zakres tematyczny

 1. Dyskurs jako kategoria filozoficzna. 
 2. Analiza dyskursu jako strategia metodologiczna. Przegląd najważniejszych wariantów (formalistyczny, retoryczny, funkcjonalistyczny, KAD).  
 3. Pozajęzykowe uwarunkowania komunikacji — psychologia, socjologia i polityka komunikacji. 
 4. Krytyczna Analiza Dyskursu. 
 5. Dyskursy medialne — jak komunikują media. 
 6. Analiza na wybranych przykładach przekazów medialnych. 

Metody kształcenia

Praca z tekstem medialnym. Analiza treści. Dyskusja. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin w formie pisemnego testu. 

Literatura podstawowa

 1. D. Howarth, Dyskurs, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
 2. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa 2010.
 3. A. Duszak, N. Fairclough, Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków, Universitas 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. N. Fairclough, Media discourse, Arnold, London 1995.
 2. J. Blommaert, Discourse: a critical introduction, CUP, Cambridge 2005.
 3. M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)