SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o sztukach plastycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o sztukach plastycznych
Kod przedmiotu 03.9-WH-KP-WSP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Mirosława Vierstra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształcenie umiejętnośći rozumienia i analizowania skomplikowanej sytuacji sztuki współczesnej i jej powiązań z szerszym kontekstem kulturowym w oparciu o analizę dzieł, zdarzeń i sytuacji artystycznych. Zapoznanie z kryteriami wyróżnienie poziomów kulturowych. Opanowanie terminologii niezbędnej do opisu, analizy i interpretacji sztuki współczesnej.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość historii i literatury powszechnej.

Zakres tematyczny

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami periodyzacji historii sztuki i kultury od 1945 roku do współczesności oraz z cechami stylistycznymi poszczególnych okresów i nurtów artystycznych. (ekspresjonizm abstrakcyjny i jego nurty, neodadaizm, Nouveau R éalisme, pop-art, sztuka kinetyczna, op-art, happening, arte povera, sztuka konceptualna i jej nurty, sztuka postmodernistyczna i jej nurty). Nacisk położony jest na zrozumienie genezy nowych zjawisk w sztuce. Studenci poznają też kategorie tematyczne i formalne kiczu.

Metody kształcenia

Studenci przygotowują referaty i dokonują wizualnej ich prezentacji. Dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

referaty, uczestnictwo w dyskusjach, kolokwium pisemne, obecność na zajęciach

Literatura podstawowa

 1. Durozoi, G., (red) (1998), Słownik Sztuki XX wieku, Warszawa: Arkady
 2. Kotula, A., Krakowski, P., (1978), Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa: PWN
 3. Richardson, T., Stangos, N., (1980), Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
 4. Ferrari, S., (2002), Sztuka XX wieku, Warszawa:
 5. Kotula, A., Krakowski, P., (1985), Rzeźba współczesna, Warszawa: PWN
 6. Kotula, A., Krakowski, P., (1973), Sztuka abstrakcyjna, Warszawa: PWN
 7. Piotrowski, P., (1999), Znaczenia modernizmu, Poznań:
 8. Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN. Wyd. V. Warszawa, 2007
 9. Kowalska, B., Od impresjonizmu do konceptualizmu. Warszawa: Arkady, 1989
 10. Od Maneta do Pollocka. Warszawa: Arkady, 1973
 11. Carrassat, P., Marcedé, J., Style i kierunki w malarstwie. Warszawa, 1999
 12. Moles, A., Kicz czyli sztuka szczęścia, Warszawa 1978

Literatura uzupełniająca

 1. Dziamski, G., (red)  Od awangardy do postmodernizmu, Warszawa: Instytut Kultury, 1996
 2. Czartoryska, U.,  Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa, 1973
 3. Krakowski, P.,  O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa, 1984
 4. Radajewski,  Żywa sztuka współczesności, Wrocław, 1987
 5. Art Now,  Sztuka przełomu tysiąclecia, Kolonia,  2001
 6. Kowalczyk, I.,. Ciało i Władza. Warszawa, 2002
 7. Rosse, B., Malarstwo amerykańskie, Warszawa, 1991
 8. Majewska, B., Sztuka inna, sztuka ta sama, Warszawa, 1974
 9. Bauman, Z., Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011
 10. Nacher, A., Rubieże kultury popularnej, Poznań 2010
 11. Freeland, C., Czy to jest sztuka?, Poznań 2004

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)