SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język starożytny I: greka I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język starożytny I: greka I
Kod przedmiotu 09.5-WH-WP-JS1/G1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

praktyczna nauka klasycznego języka starogreckiego

Wymagania wstępne

znajomość podstawowych pojęć gramatycznych

Zakres tematyczny

 

  1. historia języka greckiego
  2. alfabet grecki
  3. podstawowe pojęcia i kategorie gramatyczne
  4. akcent w języku greckim
  5. praca z tekstami greckimi

Metody kształcenia

wykład informacyjny, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

kolokwium, obecność, aktywność

Literatura podstawowa

Golias Marian, Wstępna nauka języka greckiego. Teksty. Preparacje, Kraków 1984

Literatura uzupełniająca

Jurewicz Oktawiusz - Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa 1992

Marchewka Anna, Podstawy historii i gramatyki historycznej języka greckiego, Gdańsk 2005

Golias Marian, Auerbach Marian, Gramatyka grecka, Warszawa 1985.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-06-2020 12:36)