SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kulturowa historia dzieciństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kulturowa historia dzieciństwa
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-KHC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Wprowadzenie do podstawowej problematyki nauk zajmujących się dzieckiem i dzieciństwem
 2. Zaznajomienie z nurtem badań nad dzieciństwem tzw. childhood studies
 3. Ukazanie znaczenia badań nad dzieciństwem dla poprawy polityki państw i międzynarodowej społeczności względem ochrony praw dziecka i jego pozycji w społeczeństwie

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem

   - dzieciństwo jako konstrukt społeczno-kulturowy

   - socjologiczne, kulturowe, psychologiczne i polityczno-prawne badania nad dzieciństwem

   - childhood/children studies

Historia dzieciństwa

    - Ph. Aries i szkoła sentymentalna

    - Psychohistorycza teoria dzieciństwa

    - Posthumanistyczna koncepcja dzieciństwa

 Filozofia dzieciństwa

 Dziecko jako podmiot społeczny i polityczny

Metody kształcenia

- opis wyjaśniający,

- studium przypadku

- dyskusja,

- praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie pracy semestralnej – esej na zadany temat.

Literatura podstawowa

(wybrane fragmenty – ustalane na bieżąco w trakcie trwania semestru):

 1. Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, Gdańsk 1995.
 2. M. J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Kraków 2008.
 3. M. Jacyno, A. Szulżycka, Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Warszawa 1999.
 4. M. Janon (red.), Dzieci, “Transgresje” tom 5, Gdańsk 1988.
 5. D. Kassem, L. Murphy, E. Taylor, Key Issues in Childhood and Youth Studies
 6. P. Alderson, Childhoods Real and Imagined, Routledge, New York 2013.
 7. C.Ph. Hwang (ed.), Images of Childhood, Psychology Press, New York – London 2014.
 8. James, A. Prout (ed.), Constructing and Reconstructing Childhood, Routledge, New York 2015.
 9. J. Paris, Myths of Childhood, Brunner/Muzzel, Philadeliia 2000.
 10. J. L. Zorando, Inventing the Child. Culture, Ideology and The Story of Childhood, Garland Publishing, New York – London 2001.
 11. G. Mathews, The Philosophy of Childhood, Harvard University Press, Cambridge 1994.

Literatura uzupełniająca

 1. B. Smolińska-Theiss, Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia, „Chowanna”, tom 1 (34), Katowice 2010.
 2. J. Garbula, M. Kowalik-Olubińska, Konstruowanie obrazu dzieciństwa w perspektywie psychologicznej i socjo-kulturowej, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1/2012.
 3. W. Kohan, Childhood, Education and Philosophy, Routledge, New York 2015.
 4. B. Mayall (ed.), Children’s Childhoods: Observed and Experienced, The Falmer Pres, London 2003.
 5. M. Lipman, Philosophy in the Classroom, Temple University Press, Philadelfia 1980.
 6. M. Mead, Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap, Natural History Press, New York 1970.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)