SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do mitoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do mitoznawstwa
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-WDM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy dotyczącej ogólnej teorii mitu, sposobów jego istnienia oraz opisywania przez mit rzeczywistości. Poznanie podstawowych teorii badawczych zajmujących się mitem.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca z mitu obecna w programach nauczania szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Podstawowe definicje mitu. Cechy myślenia mitycznego. Struktura narracji mitycznej. Związki mitu z rytuałem. Kategoria monomitu. Bohaterowie mitów. Typologia mitów. Mit wiecznego powrotu. Mityczny obraz świata. Teorie mitu. Degradacja mitu. Mit a literatura. Poetyka mitu.

Metody kształcenia

Wykład.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin.

Literatura podstawowa

1. Mircea Eliade, Aspekty mitu, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.

2. Tenże, Mit wiecznego powrotu, tłum. M. Kocjan, Warszawa 1998.

3. S.A. Leonard, M.McLure, Myth and Knowing: An Introduction to World Mythology, McGrow – Hill Education 2003.

4. E. Mieletinski, Poetyka mitu, tłum. J. Dancygier, Warszawa 1981.

5. M. Czeremski, Struktura mitów, Kraków 2009.

6. Sacred Narrative. Readings in the Theory of Myth, ed. by A. Dundes, University of California Press, Berkeley 1984.

7. M. Schipper, Na początku nie było nikogo. Jak pojawili się ludzie?, tłum. R. Pucek, Warszawa 2012.

8. C.G.Jung, C. Kerényi, Essays on Science of Mythology. The Myth of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis, Princeton University Press 1973.

Literatura uzupełniająca

1. A. M. Kempiński, Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa 2001.

2. Мифы народов мира, t.1-2, red. C.A. Toкapeb, Mocквa 1987.

3. J. Cambell, Mityczny obraz, tłum. A. Bysławski, T. Sieczkowski,, Warszawa 2004.

4. J. Cambell, Bohater o tysiącu twarzy, A. Jankowski, Poznań 1997.

5. M. Dybizbański, W. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006.

6. Studia mitoznawcze Filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu, red. I. Błocian, E. Kwiatkowska, Toruń 2010.

7. P. Radin, Trickster. Studium mitologii Indian północnoamerykańskich, tłum. A. Topczewska, Warszawa 2010.

8. M. Bal-Nowak, Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta A. Cassirera, Kraków1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)