SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria kultury
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-TK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami dotyczącymi kultury.

Wymagania wstępne

Wstępna wiedza dotycząca z zakresu historii i kultury.

 

 

Zakres tematyczny

Definicje kultury.

Człowiek i kultura. Teorie pochodzenia kultury.

Kultura i poznanie. Kultura i społeczne konstruowanie rzeczywistości.

Kulturalizm, materializm kulturowy.

Główne problemy współczesnej kultury.

Globalizacja i międzykulturowość.

Tożsamość a kultura. Etniczność, rasowość, narodowość.

Teorie hegemonii kulturowej. Problem ideologii i dominujących dyskursów.

Teorie gender i seksualności. Problematyka queer.

Bourdieu i teoria habitusu.

Imperializm i postkolonializm.

Metody kształcenia

dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowych.

Literatura podstawowa

(wybrane fragmenty – ustalane na bieżąco w trakcie trwania semestru):

1. Elain Baldwin i inni, Wstęp do kulturoznawstwa, Zysk i spółka, Poznań 2007.

2. Ewa Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, Warszawa 2007.

3. A. Mencwel (red.), Antropologia kultury. Warszawa 2011.

4. G. Godlewski i in., Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Warszawa 1993.

5. R. Kluszczyński, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Perspektywy badań nad kulturą, Łódź 2008.

6. A. Gwóźdź (red.), Granice kultury, Katowice 2010

7. S. Pietraszko, Studia o kulturze, Wrocław 1992.

8. Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

9. Dominic Strinati Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995.

Literatura uzupełniająca

  1. E. Cassirer, Logika nauk o kulturze, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2011.
  2. M. Szpakowska (red.), Antropologia ciała, WUW, Warszawa 2008.
  3. G. Godlewski (red.), Antropologia słowa, WUW, Warszawa  2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)